Αυξήσεις στους μισθούς – Δείτε πόσο και σε ποια προγράμματα

Με τη νέα τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. – Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»:

α. Αυξάνονται οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, το ύψος των οποίων δε/θα υπερβαίνει το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως [από 01.02.2019 ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια πενήντα (650) ευρώ]. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης χορηγείται προσαύξηση 25%. (Σήμερα ισχύει ότι ανεξαρτήτως ηλικίας οι καθαρές αμοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας: α) για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 619 ευρώ μηνιαίως και β) για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως και σε 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση και όχι υψηλότερες από 539,75 ευρώ μηνιαίως.)

β. Προβλέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα και για τους ωφελούμενους που απασχολούνται για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο…
Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα που καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και υλοποιεί από κοινού με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η αμοιβή των ωφελουμένων καθορίζεται με νόμο. Συγκεκριμένα, οι αμοιβές αυτές προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου 5.1 της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), το οποίο αρχικά τις καθόριζε σε «19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών».

Μετά την τροποποίηση του στοιχείου 5.1 με το άρθρο 42 ν. 4320/2015 (Α’ 29), οι αμοιβές των ωφελουμένων στα κοινωφελή προγράμματα καθορίστηκαν σε «19,81 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 495,25 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,27 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 431,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών». Με την τροποποίηση αυτή, οι αμοιβές των ωφελουμένων των κοινωφελών προγραμμάτων εξισώθηκαν με τα θεσμοθετημένα από το ν. 4093/2012 (Α’ 222) ως τότε καθαρά κατώτατα όρια μισθών. Τέλος, με την παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) καθορίστηκε και η αμοιβή για νυχτερινή απασχόληση στα εν λόγω προγράμματα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, και σε συνέχεια της ήδη επελθούσας, από 1.2.2019, αύξησης του κατώτατου μισθού και της κατάργησης του υποκατώτατου μισθού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 4241/127/30.1.2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 173), επιτυγχάνεται εκ νέου η εξίσωση της αμοιβής στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με τον κατώτατο μισθό.

Τούτο υποδεικνύεται αφενός από την ανάγκη αποζημίωσης των ωφελουμένων για τις υπηρεσίες που παρέχουν και οι οποίες αφορούν το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και τους δήμους και αφετέρου από την υποχρέωση ενός κράτους αλληλεγγύης για υλοποίηση προγραμμάτων καταπολέμησης της ανεργίας με αξιοπρεπείς όρους.

Στο πλαίσιο αυτό, η αναπροσαρμογή λαμβάνει χώρα αναδρομικά από 1.2.2019, ώστε η εφαρμογή των νέων αμοιβών στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας να συμπέσει χρονικά με την έναρξη ισχύος του νέου κατώτατου μισθού. Περαιτέρω, προκειμένου να μην απαιτείται αναπροσαρμογή της διάταξης σε κάθε περίπτωση επανακαθορισμού του κατώτατου μισθού, η διάταξη βελτιώνεται νομοτεχνικά ώστε να παραπέμπει στο εκάστοτε ποσό κατώτατου μισθού. Παράλληλα, διατηρείται η προσαύξηση του 25% σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης των ωφελουμένων.

Τέλος, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, η επέκταση της διάρκειας των προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μόνο για τα προγράμματα στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση επέκτασης της διάρκειας και των προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Η δυνατότητα επέκτασης κρίνεται απαραίτητη για την πληρέστερη προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, δεδομένης της υψηλής επικινδυνότητας για πυρκαγιές κατά τους θερινούς ιδίως μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα δύναται να αντιμετωπίζονται τυχόν έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, οι οποίες χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και ανάγονται στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο …
Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

1. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου 5.1 της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107) αντικαθίσταται, με ισχύ από 1.2.2019, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αμοιβές των ωφελουμένων ορίζονται ίσες με το 1/25 του καθαρού ποσού του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού ημερησίως και όχι ανώτερες από το καθαρό ποσό του εκάστοτε νόμιμου κατώτατου μηνιαίου μισθού μηνιαίως. Σε περίπτωση βραδινής απασχόλησης, χορηγείται προσαύξηση 25%.»

2. Το προτελευταίο εδάφιο του στοιχείου 1.1. της υποπαρ. ΙΔ.1 της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιτρέπεται η επέκταση της διάρκειας των ανωτέρω προγραμμάτων στα οποία οι ωφελούμενοι απασχολούνται α) για την αντιπυρική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας και β) για τη λειτουργία οργανωμένων εγκαταστάσεων προσφύγων και μεταναστών, όπως χώρων υποδοχής ή/και ταυτοποίησης, δομών προσωρινής φιλοξενίας ή/και προσωρινής υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς πόρους είτε από άλλους πόρους.»

Το σχετικό δελτίο τύπου από το Υπ. Εργασίας:

«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 21-02-2019

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία με την οποία αυξάνονται οι αμοιβές των απασχολούμενων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Συγκεκριμένα, οι αμοιβές των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας εξισώνονται με τον νέο αυξημένο κατώτατο μισθό και ταυτόχρονα καταργείται η χαμηλότερη αμοιβή που ίσχυε για τους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών στα προγράμματα. Η αύξηση των αμοιβών της κοινωφελούς εργασίας θα ισχύσει αναδρομικά από την 1/2/2019, την ημερομηνία ισχύος της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ.

Η διάταξη, προκειμένου να μην απαιτείται αναπροσαρμογή της σε κάθε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού, έχει βελτιωθεί νομοτεχνικά ώστε να αντιστοιχίζεται κάθε φορά στο ισχύον ποσό του κατώτατου μισθού.
«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για βελτίωση των μισθών των εργαζομένων και των νέων. Επιστρέφουμε στους εργαζόμενους ένα μέρος από όσα τους αφαίρεσαν οι πολιτικές λιτότητας των προηγούμενων κυβερνήσεων», τόνισε κατά την παρουσίαση της τροπολογίας στη Βουλή η κ. Αχτσιόγλου.»

 

Τα σχόλια είναι κλειστά.