Όλα τα Νέα

Χανιά : Προκήρυξη έργων του Δήμου Πλατανιά

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ, ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ, ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ

136

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Βορείου Άξονα Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), προκηρύσσει διαγωνισμούς με συνοπτική διαδικασία σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 για την ανάθεση των έργων: «Επισκευή – συντήρηση δεξαμενών ύδρευσης των 4 Δ.Ε. της ΔΕΥΑΒΑ», εκτιμώμενου προϋπολογισμού αξίας 74.276,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για καθεμία από τις 4 Δημοτικές Ενότητες.
Τα έργα ανήκουν στην κατηγορία εργασιών: κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε. και απρόβλεπτα) με προϋπολογισμό 59.900,00€ (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε Δ.Ε.

Οι κωδικός CPV των έργων είναι: 45232154-6 – Κατασκευαστικές εργασίες για υπερυψωμένες δεξαμενές πόσιμου νερού

Όσον αφορά το αντικείμενο έργου για κάθε Δ.Ε., οι εργασίες αφορούν στην κοπή των χόρτων στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, στην επισκευή – αποκατάσταση της περίφραξης, στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των κουφωμάτων στις δεξαμενές και στα βανοστάσια τους, στην επισκευή ή στην αντικατάσταση των μεταλλικών καπακιών των φρεατίων άνωθεν των δεξαμενών και στα κτήρια των αντλιοστασίων των προωθητικών συστημάτων. Επίσης, αφορούν σε φθορές των φρεατίων ελέγχου και στην επισκευή ή αντικατάσταση των μεταλλικών καπακιών τους και την επισκευή των υφισταμένων ή τοποθέτηση νέων καλυμμάτων με σήτα αποφυγής εισόδου τρωκτικών στα άκρα των σωληνώσεων εξαερισμού και εκκένωσης των δεξαμενών. Τα υφιστάμενα μεταλλικά στοιχεία (θύρες, παράθυρα, σχάρες ή καπάκια) στο σύνολό τους, κατασκευασμένα προ 30ετίας, έχουν οξειδωθεί και χρήζουν είτε πλήρους αντικατάστασης ή επιλεκτικής επισκευής ή και βαφής. Η παρέμβαση περιλαμβάνει την απομάκρυνση των παλαιών κουφωμάτων ή καπακιών, την πλήρη αποκατάσταση και εξυγίανση των ανοιγμάτων με τις απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και την τοποθέτηση νέων βαμμένων θυρών, παραθύρων, σχαρών και καπακιών φρεατίων. Επίσης, περιλαμβάνει την εξυγίανση τμημάτων των μεταλλικών κλιμάκων ή κατασκευή νέας μεταλλικής κλίμακας όπου δεν υπάρχει ή βάψιμο αυτής για την ασφαλή ανάβαση και έλεγχο των δεξαμενών από τους εργαζομένους της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. Τέλος, στις εργασίες περιλαμβάνονται και τοπικές παρεμβάσεις, όπου απαιτηθούν, μετά την εκκένωση των δεξαμενών, που αφορούν αποκατάσταση τυχόν διαβρώσεων του σιδηρού οπλισμού, ρωγμών και κατασκευαστικών αρμών.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από το τις πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 200IΣΕ05500002 «Επιχορήγηση των ΟΤΑ για εκτέλεση εργασιών από τους OTA της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 και 126 του Ν. 4412/2016.

Απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.

Οι διαγωνισμοί θα διεξαχθούν στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α. (Γεράνι, Δ. Πλατανιά, Χανίων) στις 25/05/2020 ημέρα Δευτέρα για τις Δ.Ε. Πλατανιά και Βουκολιών και στις 26/05/2020 ημέρα Τρίτη για τις Δ.Ε. Μουσούρων και Κολυμβαρίου (λήξη επίδοσης προσφορών). Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς τον αναθέτοντα φορέα είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του αναθέτοντα φορέα (Ταχυδρομική διεύθυνση: Γεράνι, Δήμος Πλατανιά, 73014, Χανιά). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους.

Για την συμμετοχή στους διαγωνισμούς απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 1198,00€ που θα απευθύνεται προς τη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Β.Α.), με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης για κάθε έργο ανά Δ.Ε. ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές μέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.deyaba.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 28210-84016, 28210-84007, fax:28210-84010,
Αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία: Σοφιανός Μιχαήλ, Τραγιάννης Νικόλαος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ