Διακίνηση πλαστού φυτοπροστατευτικού CORAGEN 20SC

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της ΔΑΟΚ ΠΕ Ρεθύμνης ανα-κοινώνονται τα εξής:
Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ με το με αριθμ 6485/151603/26-06-2019 έγγραφό της και
μετά από καταγγελία της εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ καλεί την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας
Ρεθύμνης να ενημερώσει για την εισαγωγή και διακίνηση πλαστού φυτοπροστατευτικού προϊόντος με την επωνυμία ‘CORAGEN 20SC’
το οποίο φέρει τα διακριτικά της εταιρείας «dupont» και έχει ετικέτα στην ουγγρική γλώσσα.
Η ετικέτα του εγκεκριμένου σκευάσματος CORAGEN 20SC-Chloorantraniliprole 95%β/β min κυκλοφορεί με τα διακριτικά της
κατόχου της έγκρισης εταιρείας FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ. ΕΠΕ και η ετικέτα είναι στην ελληνική γλώσσα.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ 3 του ν.4036/2012(ΦΕΚΑ΄8), όπως ισχύει όποιος εισάγει, πα-ρασκευάζει προς εμπορία, εμπορεύεται,
κατέχει, διαθέτει καθ οιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει, χρησιμοποιεί ή διαφημίζει μέσα στη Χώρα
φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο δεν έχει χορηγηθεί άδεια διάθεσης στην αγορά ή η άδεια διάθεσής του στην αγορά έχει
ανακληθεί ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια παράλληλου εμπορίου ή δεν έχει χορηγηθεί άδεια πειραματισμού, τιμωρείται με πρόστιμο
από πεντακόσια(500) έως τριάντα χιλιάδες(30.000) ευρώ. Τα εν λόγω φυτοπροστατευτικά δεσμεύονται και επανεξάγονται στη χώρα
προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός ΕΕ ή επιστρέφονται στο κράτος –μέλος αποστολής.
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4036/2012 για τις ανωτέρω παραβάσεις προβλέπονται επί πλέον ποινικές κυρώσεις.
Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί-χρήστες φυτοπροστατευτικών και έμποροι φυ-τοπροστατευτικών προϊόντων για
την πιστή τήρηση της νομοθεσίας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.