Δήλωση του Μανώλη Κεφαλογιάννη με αφορμή τις δηλώσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ «Κρείττον το σιγάν του λαλείν».

Με τη σημερινή απόπειρα απάντησης στη χθεσινή μου δήλωση τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκτίθενται ανεπανόρθωτα.
Δυστυχώς για τον ΣΥΡΙΖΑ η συγκεκριμένη τροπολογία που ετέθη προς ψήφιση στην Επιτροπή Γεωργίας –και ευτυχώς με τη συνδρομή των ευρωβουλευτών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος καταψηφίσθηκε- είναι συμβιβαστική τροπολογία δύο εκ των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Των Πράσινων και της Αριστεράς (GUE/NGL) στην οποία μετέχουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
Που σημαίνει ότι πριν κατατεθεί είχε γίνει πλήρως αποδεκτή από την Κοινοβουλευτική ομάδα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (GUE). Και αυτό ακριβώς περιγράφω στη δήλωσή μου.
Την μη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην κοινοβουλευτική τους ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάτι που όλοι γνωρίζουν ότι είναι καταστροφικό για τους Έλληνες αγρότες.
Και επειδή «τα γραπτά μένουν», σας παραθέτω τη συγκεκριμένη τροπολογία.
Τα υπόλοιπα είναι «προφάσεις εν αμαρτίαις».
Όσο για τον απερχόμενο Α΄Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει την πλήρη κατανόησή μου.»

Alternative CA7
tabled by Greens-EFA, GUE-NGL

Article 79
Financial Allocations of the EAGF and EAFRD expenditure
1. The financial envelope for the European Agricultural Guarantee Fund for the period 2021-2027 shall be EUR 286.143 million in 2018 prices (EUR 332.511 million in current prices)
Within this financial envelope and notwithstanding the provisions of Chapter I of Title II of [CAP horizontal regulation], the EAGF shall finance the types of interventions related to:
(a) Direct payments laid down in Article 14;
(b) Sectoral interventions laid down in Chapter III of Title III.
2. The financial envelope for the European Agricultural Fund for Rural Development for the period 2021-2027 shall be EUR 96.712 million in 2018 prices (EUR 109.000 million in current prices)
The EAFRD shall finance the types of interventions referred to in Chapter IV of Title III, technical assistance at the initiative of the Member States referred to in Article 112 and technical assistance on the initiative of the Commission referred to in Article 83(2).
2.a (new) The financial allocations shall be distributed among Member States so as to achieve full external convergence of direct payments by the end of the programming period.
Τροπολογία CA7

Υποβάλλεται από Πράσινους-EFA, GUE-NGL

Άρθρο 79

Κατανομή κονδυλίων ΕΓΤΑΑ και ΕΓΤΕ

1. Ο οικονομικός φάκελος για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων για την περίοδο 2021-2027 θα είναι 286.143 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 (EUR 332.511 εκατ. σε τρέχουσες τιμές).

Μέσα στον οικονομικό φάκελο και εκτός των διατάξεων του Κεφαλαίου Ι του Τίτλου ΙΙ της [ΚΑΠ οριζόντιος κανονισμός], το ΕΓΤΕ θα χρηματοδοτεί τους τύπους παρεμβάσεων που σχετίζονται με:

(a) άμεσες ενισχύσεις που καθορίζονται στο άρθρο 14·

(b) τομεακές παρεμβάσεις που καθορίζονται στο κεφάλαιο III του τίτλου III. 2. Το ΕΓΤΑΑ χρηματοδοτεί τους τύπους παρεμβάσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο IV του τίτλου III.

2. Ο οικονομικός φάκελος του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2027 θα είναι 96.712 εκατ. ευρώ σε τιμές 2018 (EUR 109.000 εκατ. σε τρέχουσες τιμές)

Το ΕΓΤΑΑ θα χρηματοδοτεί τους τύπους παρέμβασης που αναφέρονται στο Κεφάλαιο IV του Τίτλου III, τεχνική βοήθεια στα κράτη-μέλη όπως αναφέρεται στο Άρθρο 112 και τεχνική βοήθεια στην Κομισιόν όπως αναφέρεται στο Άρθρο 83 (2).

2.a (νέο) η κατανομή των ενισχύσεων μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να γίνει έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης εξωτερική σύγκλιση των άμεσων ενισχύσεων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.