Δυνατότητα ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης στην προσπάθεια ειλικρινούς συνεργασίας με τους δημότες,
ενημερώνει για τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους που έχουν βεβαιωθεί ή
θα βεβαιωθούν έως και δύο μήνες από την δημοσίευση του Ν.4611/19 (ΦΕΚ
73/17.05.2019 τεύχος Α'), δηλαδή έως 16/07/2019, με ποσοστιαία απαλλαγή από τις
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΚΕΔΕ, όπως παρακάτω:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) αν εξοφληθούν σε δυο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό ογδόντα (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%)
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρείς (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Στην περίπτωση που απαιτείται βεβαίωση οφειλών οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να
υποβάλλουν σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία μας πριν την 16/07/2019.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 16/09/2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης
στην ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία
του Δήμου Ρεθύμνης, στα τηλέφωνα : 2831341024 και 2831341029 με τους
υπαλλήλους Δακανάλη Δόξα και Μανιά Καλλιόπη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.