Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενισχύοντας τους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μια τριλογία παρεμβάσεων»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Ενισχύοντας τους εργαζόμενους στην Περιφε-ρειακή Ενότητα Ρεθύμνου: Μια τριλογία παρεμβάσεων» στην ΠΕΡ σε συνεργασία με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπι-στημίου Κρήτης

Η πρώτη συνάντηση εργασίας, που αφορά στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού και αναπτυ-ξιακού προγράμματος με τίτλο «Ενισχύοντας τους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ε-νότητα Ρεθύμνου: Μια τριλογία παρεμβάσεων», πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Το εν λόγω πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει άμεσα και θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο, αποτελεί μια συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης με την Κλινική Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής, Πανεπιστημίου Κρήτης και υλοποιείται με την υποστήριξη του συλλό-γου εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στη συνάντηση αυτή, εκτός από τα μέλη της ομάδας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τους υ-παλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, που συμμετέχουν σε αυτό, παρευρέθηκαν ο Καθηγητής και Διευθυντής της Πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Πανε-πιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Χρούσος με την Καθηγήτρια Προαγωγής της Υγείας και Επι-δημιολογίας, Επισκ. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών, ΕΚΠΑ Χριστίνα Δαρβίρη.

Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα, να αποφευχθεί το σύν-δρομο εξάντλησης (burn-out) και η ψυχική διαταραχή στους εργαζόμενους στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Τον πληθυσμό- στόχο αποτελούν οι εργαζόμενοι και οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Στην ενημερωτική συνάντηση έγινε αναφορά στα ακόλουθα θέματα:
1. η προγραμματισμένη παρέμβαση και η συνολική προσέγγιση, που στοχεύει στη βελτί-ωση του περιβάλλοντος εργασίας,
2. στις πρακτικές διαχείρισης του στρες
3. στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των εργαζομένων που θα αυξάνουν την ανθεκτικότητα τους στις συνθήκες εργασίας και περιβάλλοντος.

Τα σχόλια είναι κλειστά.