Εσπερίδα για ΣΒΑΚ και 1η συνάντηση διαβούλευσης με φορείς για μετακινήσεις

Στο Δήμο Χερσονήσου έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, με την εκπόνηση ενός στρατηγικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ενός στρατηγικού σχεδιασμού στην κατεύθυνση που έχει δοθεί ήδη από το 2009 από την Ευρωπαϊκή Ένωση να τεθεί ως κύριος στόχος η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ποιότητας ζωής, έναντι της κυκλοφοριακής ικανότητας και της ταχύτητας. Το στρατηγικό αυτό σχέδιο πρέπει να παράξει ένα συγκεκριμένο όραμα για τις μεταφορές και την κινητικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου, με δεδομένους στόχους και αναλυτική περιγραφή πλαισίου μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής.

Η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με τους φορείς για τις μετακινήσεις θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου στις 18.00΄, στο δημοτικό κατάστημα Μαλίων. (οδός 25ης Μαρτίου 17, Μάλια).

Βασικό αντικείμενο της πρώτης αυτής συνάντησης αποτελεί η καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων στη λειτουργία των πόλεων και των παρακείμενων οικισμών. Παράλληλα, θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία του Δικτύου Φορέων ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου, που θα συμβάλει ουσιαστικά στον σχεδιασμό του οράματος και του τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Στην ιστοσελίδα svak-hersonisos.eu υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τα ΣΒΑΚ, καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την εκπόνηση του Σχεδίου.

«Στο σχεδιασμό των ΣΒΑΚ, επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και όχι το αυτοκίνητο. Με την εκπόνηση του ΣΒΑΚ Δήμου Χερσονήσου σχεδιάζουμε το μέλλον που θέλουμε, για την ικανοποίηση των αναγκών για την κινητικότητα των ανθρώπων και τη μεταφορά των αγαθών, προσανατολίζοντας πολιτικές σε αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα την προώθηση ισόρροπης ανάπτυξης, την υιοθέτηση βιώσιμων εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης, την αλλαγή νοοτροπίας των μετακινούμενων και τον συνδυασμό των μέσων μεταφοράς,» δήλωσε ο δήμαρχος Χερσονήσου, Γιάννης Σέγκος.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εσπερίδας:

18:00 – 18:15 Χαιρετισμοί

18:15 – 18:30 Εισαγωγή – διαδικαστικά
Ομιλητής: Νίκος Δρακωνάκης, Εκπρόσωπος εταιρείας ΕΤΑΜ Α.Ε.

18:30 – 19:00 Τι είναι ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας –
Προκλήσεις για Λύσεις.
Ομιλητής: Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ.

19:00 – 19:15 Επόμενα βήματα – ο ρόλος φορέων και κατοίκων στην ανάπτυξη του ΣΒΑΚ.
Ομιλητής: Μαρία Σίτη, Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος .

19:15 – 19:30 Τρόποι συμμετοχής στην ανάγνωση προβλημάτων και στην παροχή ιδεών.

Ομιλητής: Μαρία Φραγκιαδάκη, Μηχανικός Η/Υ & Πληρ/κής, Υπάλληλος Δήμου Χερσονήσου.

19:30 – 20:30 Ανοικτή συζήτηση με το κοινό – Τοποθέτηση φορέων.

20:30 – 20:45 Κλείσιμο – Συμπεράσματα.

Ο Δήμος Χερσονήσου, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο “FirSt and last Mile Intermodal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region” («Πρώτο και Τελευταίο μίλι διατροπικής κινητικότητας σε αστικές περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση της περιοχής της Αδριατικής») με ακρωνύμιο: SMILE, διοργανώνει τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου (ώρα προσέλευσης 18:00΄), στο δημοτικό κατάστημα Μαλίων (25ης Μαρτίου αρ. 17, Μάλια), ενημερωτική εκδήλωση για την παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του έργου.

Το έργο SMILE υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και επιδιώκει την ευαισθητοποίηση των φορέων χάραξης πολιτικής των αστικών περιοχών της Αδριατικής και του Ιονίου μέσω της εφαρμογής σεναρίων κινητικότητας και ενός κοινού διακρατικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε συγκεκριμένες τοπικές καταστάσεις.

Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας από τους έντεκα (11) εταίρους του ευρωπαϊκού προγράμματος SMILE (ο μοναδικός από την Ελλάδα), με εταίρους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς από τη Σλοβενία, την Ιταλία, την Κροατία, τη Σερβία, την Αλβανία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.290.415,45 € και ο προϋπολογισμός για το Δήμο Χερσονήσου είναι 113.490,00 €. Επικεφαλής εταίρος είναι το Regional Development Centre Koper, ενώ το έργο συχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το 15% των δαπανών καλύπτεται από εθνικούς πόρους.