Η Ελλάδα στην κορυφή των στόλων ανά σημαία με βάση την ολική χωρητικότητα

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης σε δήλωσή του επισημαίνει, ότι «η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της Ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη σημασία για τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας, αναδεικνύοντας τη συνεισφορά της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας και τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις της στην απασχόληση και στο Ακαθάριστο Εγχώριο

Προϊόν της χώρας μας και θέτοντας ως στρατηγική προτεραιότητα για το ΥΝΑΝΠ την προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο καθώς επίσης και ναυτιλιακών επιχειρήσεων στη χώρα».

Ο κ. Κουβέλης επισημαίνει με αφορμή την περάτωση της επεξεργασίας μικροοικονομικών μεγεθών έτους 2017 των εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων, ότι «σύμφωνα με μελέτη του “Oxford Economics” για την οικονομική σημασία της ευρωπαϊκής ναυτιλίας στις εθνικές οικονομίες των Κ.Μ. της Ε.Ε., ότι για κάθε 1 εκατ. ευρώ που συνεισφέρει ο κλάδος της ναυτιλίας στο ΑΕΠ της Ε.Ε. δημιουργείται επιπλέον άλλο 1,6 εκατ. ευρώ στην ευρύτερη οικονομία της».

Σημαντικό ρόλο στη διαχείριση αυτού του ναυτιλιακού κεφαλαίου, διαδραματίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/1975, οι οποίες διαθέτουν εγκατεστημένα γραφεία στην Ελλάδα και διαχειρίζονται πλοία ελληνικής ή ξένης σημαίας άνω των 500 κ.ο.χ. Ο κ. Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επισημαίνει, ότι «ο υψηλός αριθμός εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων αλλά και το εύρος της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου, καθιστούν την ευρύτερη περιοχή της Αττικής ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως, με προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση αλλά και την στήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, που αποτελεί έναν από τους πλέον εξωστρεφείς πυλώνες της εθνικής οικονομίας».

Ειδικότερα και σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ, καταγράφονται κατωτέρω στατιστικές τάσεις αναφορικά με τις εξελίξεις των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων ναυτιλιακών εταιρειών καθώς και των διαχειριζομένων πλοίων ως ακολούθως:

Εισαχθέν συνάλλαγμα για την λειτουργία των γραφείων των ναυτιλιακών εταιρειών

Παρατηρείται αύξηση κατά 6,04% του συνολικού ποσού εισαγωγής συναλλάγματος από τα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία του Ν. 27/75 για το έτος 2017 (2,98 δις δολ. ΗΠΑ) σε σχέση με το έτος 2016 (2,81 δις δολ. ΗΠΑ). Στον παρακάτω πίνακα καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού ποσού του δηλωθέντος εισαγόμενου συναλλάγματος από τα εγκατεστημένα γραφεία από το έτος 1983 έως το έτος 2017.

Απασχολούμενο προσωπικό

Αυξητική τάση κατά 3,63% σε σχέση με το 2016 εμφανίζει ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στα εγκατεστημένα ναυτιλιακά γραφεία το έτος 2017 (ξεπερνώντας σε απόλυτο αριθμό τον αντίστοιχο του απασχολουμένου προσωπικού του έτους 2008 (14.163 εργαζόμενοι), χρονική στιγμή κατά την οποία η διεθνής ναυλαγορά χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα ναύλων και το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο παρουσίαζε αυξητικές τάσεις).

Συναφώς επισημαίνεται ότι το σύνολο του απασχολούμενου προσωπικού το 2017 ανήλθε στον υψηλότερο σε απόλυτο μέγεθος αριθμό από την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων.

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού των εργαζομένων σε Έλληνες και αλλοδαπούς

Έξοδα λειτουργίας εγκατεστημένων γραφείων

Αυξητική τάση κατά 8,08% εμφανίζει το σύνολο των καταβληθέντων εξόδων για τα διαχειριζόμενα πλοία -καταβαλλόμενες πληρωμές και δαπάνες στο εξωτερικό- το έτος 2017 (1,78 δις δολ. ΗΠΑ) σε σχέση με το έτος 2016 (1,65 δις δολ. ΗΠΑ).

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η διαχρονική εξέλιξη του συνολικού ποσού των δηλωθέντων συνολικών εξόδων από τα εγκατεστημένα γραφεία από το έτος 1983 έως το έτος 2017.

Κατανομή με βάση την χωρητικότητα.

Στην ποσοστιαία κατανομή του διαχειριζόμενου στόλου με κριτήριο την χωρητικότητα των πλοίων, παρατηρείται συγκέντρωση πλοίων με ελληνική σημαία στην κατηγορία χωρητικότητας άνω των 80.000 GT, υπογραμμίζοντας την περαιτέρω βελτίωση αλλά και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του στόλου. Ειδικότερα τα υπό Ελληνική σημαία πλοία αποτελούν το 32.4% του συνόλου του διαχειριζομένου από την Ελλάδα στόλου της συγκεκριμένης κατηγορίας πλοίων (άνω των 80.000 GT).

Το ποσοστό της Ελληνικής σημαίας (20,54%) επί του συνόλου του διαχειριζόμενου στόλου, με κριτήριο την χωρητικότητα, εξακολουθεί και κατά το έτος 2017 να είναι υψηλότερο από τα αντίστοιχα ποσοστά των πλοίων που φέρουν άλλες σημαίες. Παραμένουν υψηλά, και τα ποσοστά των δύο χωρών μελών της Ε.Ε. Μάλτας (18,92%) και Κύπρου (4,46%). Επιπλέον, παρατηρείται η σταθεροποίηση, σε χαμηλά όμως ποσοστά, της παρουσίας σημαιών χωρών της Ε.Ε., όπως της Γαλλίας (0,42%), Βελγίου (1,19%) στην αντίστοιχη κατανομή του από την Ελλάδα διαχειριζόμενου στόλου με βάση την χωρητικότητα.

Η διαχρονική αυξητική τάση, σε ετήσια βάση, της χωρητικότητας του διαχειριζόμενου στόλου, από το έτος 2002 έως το έτος 2017, καταδεικνύει την διεύρυνση του Ελληνόκτητου στόλου καθώς και τη δυναμική που παρουσιάζει ο ναυτιλιακός τομέας για την εθνική οικονομία παρά την υφισταμένη κρίση στη ναυλαγορά τα τελευταία έτη. Στο Διάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η εξέλιξη του συνολικού ανά έτος διαχειριζόμενου στόλου σε GΤ για το έτος 2017.

Πίνακας κατανομής διαχειριζόμενου στόλου ανά σημαία με βάση την ολική χωρητικότητα (έτος 2017, στοιχεία ΔΠΝ-2)

ΧΩΡΑ G.T.ΧΩΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 39.728.276,67 20,54%

ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΣΑΛ 37.336.479,07 19,30%

ΜΑΛΤΑΣ 36.590.341,66 18,92%

ΛΙΒΕΡΙΑΣ 34.184.378,67 17,67%

ΠΑΝΑΜΑ 14.343.045,03 7,42%

ΜΠΑΧΑΜΕΣ 11.782.405,00 6,09%

ΚΥΠΡΟΥ 8 627.829,00 4,46%

ΒΕΛΓΙΟΥ 2.310.583,00 1,19%

ΒΕΡΜΟΥΔΑΣ 2.055.459,00 1,06%

ΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝ 1.385.897,00 0,72%

ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 1.099.262,00 0,57%

ΝΗΣΩΝ ΚΑΫΜΑΝ 805.371,00 0,42%

ΓΑΛΛΙΑΣ 804.644,00 0,42%

ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 2.373.000,19 1,23%

ΣΥΝΟΛΟ 193.426.971,29 100,00%

Αριθμός εγκατεστημένων γραφείων

Ο συνολικός αριθμός το έτος 2017 των εγκατεστημένων εταιρειών (1.387) εμφανίζει οριακή αύξηση κατά 0,36% σε σχέση με το 2016 (1.382), ενώ ο αριθμός των διαχειριζόμενων πλοίων (4.353) παρουσιάζει αύξηση περί το 4,09% σε σχέση με το έτος 2016 (4.182). Οι οικονομικές συνθήκες το έτος αναφοράς δεν φαίνεται να επηρέασαν τον τομέα της εγκατάστασης των εταιρειών στην Ελλάδα και διαχείρισης από την Ελλάδα του ελληνόκτητου στόλου.

Ειδικό Οικονομικό βάρος

Από την συνολική στατιστική ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και συγκεκριμένα από το συνολικό ποσό του εισαχθέντος συναλλάγματος διαπιστώνεται το «ειδικό οικονομικό βάρος» των γραφείων που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση πλοίων. Συγκεκριμένα, το 70 % του ναυτιλιακού συναλλάγματος για κάλυψη των δαπανών των εγκατεστημένων γραφείων (από το συνολικό ποσό των 2,98 δις δολαρίων) δηλαδή 2,1 δις δολάρια, εισάγεται από 110 εγκατεστημένα γραφεία ήτοι 8,14% του συνόλου των γραφείων, τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης πλοίων.

Με βάση τα θετικά μηνύματα από την ανάλυση των μικροοικονομικών μεγεθών των εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης υπογράμμισε ότι: «το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης αλλά και μακρόπνοης ναυτιλιακής πολιτικής, προς όφελος της ναυτιλίας των Ελλήνων αλλά και της εθνικής οικονομίας, θα συνεχίσει να στοχεύει σε εθνικό, ενωσιακό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στη δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών δραστηριοποίησης της ναυτιλίας, εστιάζοντας σε ίσους όρους ανταγωνισμού (level playing field), στην περαιτέρω απελευθέρωση των ναυτιλιακών υπηρεσιών (liberalization of maritime transport services), στην ανεμπόδιστη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε φορτία (unrestricted access to cargoes) και τέλος, στην περαιτέρω ένταξη του ναυτιλιακού πλέγματος στην εθνική οικονομία, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον».

Τα σχόλια είναι κλειστά.