Όλα τα Νέα

Η Πανήγυρις του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου της πόλεως του Ρεθύμνου

180

Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Ρεθύμνου

 

 Μέ τήν πάν­δη­μη συμ­με­το­χή τῶν θε­ο­το­κό­φι­λων Ρε­θυ­μνί­ων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Πα­νή­γυ­ρις τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Οἱ ἄρ­χον­τες, ὁ ἱ­ε­ρός κλῆ­ρος καί ὁ εὐ­σε­βής καί εὐ­γε­νής λα­ός τοῦ τό­που μας προ­σῆλ­θαν μέ εὐ­λά­βει­α νά ἀ­πο­δώ­σουν τήν δέ­ου­σα τι­μή στήν «Κε­ρά τοῦ Ρε­θέ­μνους», τήν Μη­τέ­ρα τοῦ Θε­οῦ καί Μη­τέ­ρα ὅ­λων τῶν παι­δι­ῶν τοῦ Θε­οῦ, γι­ά τή με­γά­λη Ἑ­ορ­τή «τῆς ἐν τῷ Να­ῷ Εἰ­σό­δου» Της.

 

   Στό Μέ­γα Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό Ἑ­σπε­ρι­νό τῶν Εἰ­σο­δί­ων, τό ἑ­σπέ­ρας τῆς Δευ­τέ­ρας 20ῆς Νο­εμ­βρί­ου 2016, χο­ρο­στά­τη­σε ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος, τόν ὁ­ποῖ­ο πλαι­σί­ω­σαν Ἡ­γού­με­νοι Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας. Μέ τήν προ­τρο­πή τοῦ Ἐ­πι­σκό­που μας, τόν Θεῖ­ο λό­γο κή­ρυ­ξε ὁ Αἰ­δεσ. Πρωτ. Ἰ­ω­άν­νης Κλει­δῆς, Προ­ϊ­στά­με­νος τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ Κυ­ρί­ας τῶν Ἀγ­γέ­λων τῆς πό­λε­ως Ρε­θύ­μνης. Στό τέ­λος τοῦ Ἑ­σπε­ρι­νοῦ ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος Ποι­με­νάρ­χης μας εὐ­χα­ρί­στη­σε ὅ­λους ὅ­σοι συμ­με­τεῖ­χαν στήν ἐ­πι­λύ­χνι­α αὐ­τή συμ­προ­σευ­χή, προ­τρέ­πον­τάς τους μέ λό­γους πα­τρι­κούς νά ἀ­γα­ποῦν τήν Πα­να­γί­α, ὅ­πως καί Ἐ­κεί­νη ἀ­γα­πᾶ καί ἐ­πι­στη­ρί­ζει ὅ­λα τά παι­δι­ά Της, με­σι­τεύ­ον­τας ἀ­δι­ά­λει­πτα γι­ά ἐ­κεῖ­να ἐ­νώ­πι­ον τῆς Ἁ­γί­ας Τρι­ά­δος.

   Τό πρω­ΐ τῆς Τρί­της 21ης Νο­εμ­βρί­ου 2017, κυ­ρι­ω­νύ­μου ἡ­μέ­ρας τῆς Ἑ­ορ­τῆς τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Θε­ο­τό­κου, τε­λέ­σθη­καν ὁ Ὄρ­θρος καί ἡ Πα­νη­γυ­ρι­κή Θεί­α Λει­τουρ­γί­α, κα­τά τήν ὁ­ποῖ­α συ­νι­ε­ρούρ­γη­σαν ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ος καί ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Ρε­θύ­μνης καί Αὐ­λο­πο­τά­μου κ. Εὐ­γέ­νι­ος. Μα­ζί τους συλ­λει­τούρ­γη­σαν Ἡ­γού­με­νοι Ἱ­ε­ρῶν Μο­νῶν καί Κλη­ρι­κοί τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας καί ἄλ­λων Ἐ­παρ­χι­ῶν τῆς Κρή­της. Ὁ Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­της Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ος κή­ρυ­ξε τόν Θεῖ­ο λό­γο.

   Στό τέ­λος τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας ὁ Ἐ­πί­σκο­πός μας κ. Εὐ­γέ­νι­ος εὐ­χα­ρί­στη­σε τόν Σεβ. Μη­τρο­πο­λί­τη Λάμ­πης, Συ­βρί­του καί Σφα­κί­ων κ. Εἰ­ρη­ναῖ­ο γι­ά τήν τι­μή καί τήν εὐ­λο­γί­α τῆς πα­ρου­σί­ας του στήν Πα­νή­γυ­ρη τοῦ Μη­τρο­πο­λι­τι­κοῦ Να­οῦ τοῦ Ρε­θύ­μνου. Ὁ Σε­βα­σμι­ώ­τα­τος εὐ­χα­ρί­στη­σε ἀ­κό­μη τίς πα­ρι­στά­με­νες πο­λι­τι­κές, στρα­τι­ω­τι­κές καί ἀ­στυ­νο­μι­κές Ἀρ­χές τοῦ τό­που μας γι­ά τήν πάν­το­τε κα­λή τους συ­νερ­γα­σί­α μέ τήν το­πι­κή μας Ἐκ­κλη­σί­α πρός τό κοι­νό κα­λό ὅ­λων, κα­θώς καί τούς πι­στούς πού κα­τέ­κλυ­σαν τόν Ἱ­ε­ρό Μη­τρο­πο­λι­τι­κό Να­ό τῆς Με­γά­λης Πα­να­γί­ας, πού ἀ­πο­τε­λεῖ τήν καρ­δι­ά τῆς Το­πι­κῆς Ἐκ­κλη­σί­ας, ἀλ­λά καί ση­μεῖ­ο ἑ­νό­τη­τας ὅ­λων τῶν Ρε­θυ­μνί­ων, οἱ ὁ­ποῖ­οι τόν κά­νουν κέν­τρο τῆς κα­θη­με­ρι­νῆς προ­σευ­χη­τι­κῆς τους ἀ­να­φο­ρᾶς. Δέν πα­ρέ­λει­ψε μά­λι­στα νά μνη­μο­νεύ­σει καί ὅ­λα τά ἀ­πό­δη­μα παι­δι­ά τῆς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας, πού καί αὐ­τήν τήν ἡ­μέ­ρα, ὅ­πως καί κα­τά τίς ἑ­ορ­τές τῆς πο­λι­ού­χου Ἁ­γί­ας Βαρ­βά­ρας καί τῶν Ἁ­γί­ων Τεσ­σά­ρων Νε­ο­μαρ­τύ­ρων, στρέ­φουν τή σκέ­ψη καί τήν προ­σευ­χή τους στό Ρέ­θυ­μνο, ἀ­πό ὅ­που καί ἄν βρί­σκον­ται.

   Με­τά τό πέ­ρας τῆς Θεί­ας Λει­τουρ­γί­ας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ἡ Δο­ξο­λο­γί­α γι­ά τήν Ἑ­ορ­τή τῶν Ἐ­νό­πλων Δυ­νά­με­ων τῆς Πα­τρί­δος μας.

   Ἔτ­σι ἑ­ορ­τά­σθη­κε, γι­ά μί­α ἀ­κό­μη φο­ρά στήν εὐ­λο­γη­μέ­νη ἱ­στο­ρί­α τοῦ Ρε­θύ­μνου καί τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῶν Ρε­θυ­μνί­ων, ἡ Με­γά­λη Ἑ­ορ­τή τῶν Εἰ­σο­δί­ων τῆς Ὑ­πε­ρα­γί­ας Θε­ο­τό­κου.