Ηράκλειο : Κανονισμος άδρευσης του Δήμου Ηρακλείου

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Ηρακλείου συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Ηρακλείου την Τετάρτη 11/03/2020 και ώρα 13:00. Το θέμα που την απασχόλησε ήταν: «Δημόσια Διαβούλευση για τον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου». Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 20309/03.03.2020, εισήγηση του γραφείου Αντιδημάρχου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου, η οποία στα πλαίσια της ομαλής λειτουργίας συνέταξε το σχέδιο του Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου

Ηρακλείου ο οποίος περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών/τριών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το θέμα θα τεθεί σε διαβούλευση, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις-παρατηρήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και αρμόδιοι φορείς και στη συνέχεια η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποφασίζει ομόφωνα και θέτει σε δημόσια διαβούλευση από σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου και για είκοσι (20) ημέρες με ενδιαφερόμενους πολίτες το σχέδιο του Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, θα συζητήσει το θέμα και τις τυχόν παρατηρήσεις και απόψεις που θα κατατεθούν και θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης. Η κατάθεση τυχόν παρατηρήσεων και απόψεων θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου.

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1. Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών/τριών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου.
2. Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη επιστημονικές έρευνες για την ελλειμματική άρδευση των καλλιεργειών, καθώς και τους περιορισμούς που έχουν θέσει περιβαλλοντικές μελέτες και οι Υπηρεσίες διαχείρισης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και των Περιφερειών.
Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ηρακλείου και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται στην διοίκηση και αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Αφορά, επίσης, και κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (θερμοκήπια, κλπ), που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου (λόγω μη ύπαρξης δικτύου), αλλά εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 2
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ Νόμου εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου.
Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις:
Του άρθρου 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006.
Του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α’ 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α’ 97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι’ αρδεύσεως χρησιμοποιουμένων υδάτων».
Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α΄].
Του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α’ 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων».
Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α’ 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α’ 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».
του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α’ 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α’ 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)».
Του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α’ 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
Του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α’ 315) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων».
Του N. 3585/2007 (ΦΕΚ Α’ 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α’ 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
Του N. 1080/1980 (ΦΕΚ Α’ 246) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
Της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β’ 149) «Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδεύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδεύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948».
Της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».
Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ).
Την 135275/2017 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2019) “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγισης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του”.
Άρθρο 46 Νόμου 4456/2017 “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων” (ΦΕΚ 24/Α/2017).
To N. 4555/2018 (Κλεισθένης I, ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την “Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η)” (ΦΕΚ 3636/Β/2019)
Την “Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου” (ΦΕΚ 2122/Β/2011).
ΑΡΘΡΟ 3
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Ως «Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης» ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις Δημοτικές Ενότητες και τις περιεχόμενες σε αυτές Τοπικές Κοινότητες των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Ηρακλείου.
Τα πάγια δίκτυα άρδευσης, υποδομές (γεωτρήσεις και αντλητικά) ανήκουν στην ιδιοκτησία του ∆ήμου Ηρακλείου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.
Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου.
Τα τμήματα των δικτύων που συνδέουν τα «κολεκτέρ διανομής» με τα αρδευόμενα γεωτεμάχια των καταναλωτών αποτελούν ιδιωτικά δίκτυα και η κατασκευή τους γίνεται κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ως ορίζεται στο άρθρο 9.
Το διαθέσιμο νερό άρδευσης του ∆ήμου χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας του ∆ήμου είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες/τριες (δημότες ή μη) είτε πρόκειται για ενοικιαστές/τριες των αγροτεμαχίων αυτών (δημότες ή μη).
Για τις περιπτώσεις όπου το δημοτικό δίκτυο άρδευσης επεκτείνεται σε εκτός της κτηματικής περιφέρειας του ∆ήμου αγροτεμάχια, πρόσβαση σε αυτό θα έχουν κατά προτεραιότητα οι δημότες Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 4
ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΆΡΔΕΥΣΗ
Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και την βιβλιογραφία (π.χ. Χαρτζουλάκης κ.α. 1992), σε περιόδους μειωμένης διαθεσιμότητας νερού μπορεί να εφαρμοστεί στην ελιά και στο αμπέλι η τεχνική της ελλειμματικής άρδευσης (DI). Είναι μια τεχνική βελτιστοποίησης της άρδευσης κατά την οποία η ελιά και το αμπέλι υποβάλλονται σε κάποιο βαθμό έλλειψης νερού, χωρίς σημαντική μείωση της παραγωγής.
Η ελεγχόμενη υδατική καταπόνηση των καλλιεργειών συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και μειώνει τις απώλειες λόγω βαθιάς διήθησης ή επιφανειακής απορροής. Συμβάλλει στον έλεγχο της αλατότητας και μειώνει τις απώλειες λιπασμάτων και αγροχημικών. Επίσης συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των καλλιεργειών και των φυτών στην κλιματική αλλαγή.
Η ελλειμματική άρδευση στην ελιά εφαρμόζεται την περίοδο μετά την καρπόδεση και μέχρι την αρχή της ελαιοποίησης του καρπού, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, ανάλογα την περιοχή. Η ποσότητα του νερού μπορεί να είναι μειωμένη από 50-100%, ανάλογα με την κατάσταση των δένδρων και την διαθεσιμότητα του νερού.
Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, η ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση επιφέρει αύξηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στις κόκκινες ποικιλίες.
Η ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση στις οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορεί να εφαρμοστεί ή από την ανάπτυξη μέχρι το γυάλισμα (διάσπαση χλωροφύλλης – αρχή μεταχρωματισμού ράγας), ή από το γυάλισμα μέχρι την συγκομιδή, ή και στις δύο περιόδους.
Πριν το γυάλισμα, η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης δίνει την δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά η υπερβολική ανάπτυξη των βλαστών με πολύ μικρή μόνο μείωση της παραγωγής, λόγω κυρίως του μικρότερου μεγέθους των ραγών.
Μετά το γυάλισμα η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης αυξάνει το χρώμα του οίνου, το άρωμα και τη γεύση. Η παραγωγή μειώνεται περαιτέρω λόγω μείωσης του μεγέθους της ράγας, όπως μειώνεται και η αύξηση των βλαστών.
Η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης από την καρπόδεση μέχρι την συγκομιδή μειώνει την βλάστηση και την παραγωγή, αλλά το χρώμα, το άρωμα και η γεύση του οίνου από ερυθρές ποικιλίες μπορεί να αυξηθεί ελαφρά.
Η αρδευτική περίοδος του έτους ξεκινά σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
Ενδεικτικά, η αρδευτική περίοδος για την αμπελοκαλλιέργεια και ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να ξεκινά την 15η Απριλίου και να λήγει στις 15 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Η αρδευτική περίοδος για τα υπαίθρια λαχανικά είναι όλο το έτος.
Η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση καθόλη την καλλιεργητική περίοδο ανέρχεται σε:
Έως 200 κυβικά μέτρα ανά στρ. ελαιοκαλλιέργειας.
Έως 120 κυβικά μέτρα ανά στρ. οινάμπελου
Έως 200 κυβικά μέτρα ανά στρ. σουλτανίνας
Έως 250 κυβικά μέτρα ανά στρ. σκεπαστού αμπελώνα
Έως 350 κυβικά μέτρα ανά στρ. υπαίθριων λαχανικών.
Έως 450 κυβικά μέτρα ανά στρ. κτηνοτροφικών φυτών
Έως 500 κυβικά μέτρα ανά στρ. θερμοκηπιακών καλλιεργειών.
Η άρδευση να πραγματοποιείται τις πρωινές και απογευματινές ώρες και όχι κατά τις ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.
Οι καλλιεργητές να λαμβάνουν υπόψη τους την σύσταση του εδάφους των καλλιεργειών τους, με γενικές κατευθύνσεις άρδευσης:
• Τα αμμώδη εδάφη να αρδεύονται συχνότερα με μικρότερη ποσότητα νερού.
• Τα αργιλώδη και ασβεστολιθικά εδάφη να αρδεύονται αραιότερα αλλά με περισσότερη ποσότητα νερού.
• Τα αμμώδη, αργιλώδη και ασβεστολιθικά εδάφη να εμπλουτίζονται με οργανικές ουσίες ώστε να βελτιώνονται και να καλλιεργούνται ευκολότερα, να απορροφούν και να συγκρατούν καλύτερα το νερό άρδευσης.
• Η άρδευση να πραγματοποιείται τις πρωινές και απογευματινές ώρες και όχι κατά τις ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.
Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού η άρδευση στους ελαιώνες, αμπελώνες και τα κηπευτικά πρέπει να είναι στάγδην με σταλάκτες παροχής 15λίτρων ανά ώρα.
Σύμφωνα με:
1. Την αρ. Πρωτ. 497/2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης “Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση «χωρίς περιορισμούς» της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου”,
2. Το με αρ. Πρωτ. 112373/6-6-2017 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης με θέμα “Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου (δεξαμενές-αντλιοστάσιο-αγωγοί) για την αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην περιοχή Βασιλειών – Αγ. Σύλλα – Αγ. Βλάσση του Δήμου Ηρακλείου» της ΠΕ Ηρακλείου και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000,
όπου χρησιμοποιούνται επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, η εφαρμογή της άρδευσης θα γίνεται με τη «μέθοδο στάγδην».
Για τις αμπελοκαλλιέργειες θα πραγματοποιείται διακοπή της άρδευσης από επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη συγκομιδή των σταφυλιών.
Γενικά, οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και η ημερομηνία έναρξης και λήξης μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καταστήματα των οικείων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, με έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον η απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η διανομή του νερού για όλη την αρδευτική περίοδο θα πραγματοποιείται με βάση την άδεια χρήσης νερού που έχει η κάθε γεώτρηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας) ή και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας.
Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) προτεραιότητα έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Τυχόν σοβαρότερα προβλήματα αντιμετωπίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
ΑΡΘΡΟ 5
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΆΡΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα άρδευσης θα καταρτίζεται από το Συμβούλιο Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τον αρμόδιο υδρονομέα. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου θα αποστέλλει το εβδομαδιαίο δελτίο αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών κατόπιν συνεργασίας με το Εργ. Υδατικών Πόρων – Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Γενική Δ/νση Αγροτικής Έρευνας. Το πρόγραμμα θα δημοσιεύεται στην ∆ημοτική / Τοπική Κοινότητα και θα απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από αυτό εκτός των περιπτώσεων έκτακτων προβλημάτων που σε αυτή την περίπτωση θα επαναπροσδιορίζεται.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι/ες κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιόκτητα ή μισθωμένα, αγροτεμάχια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου που καλύπτεται από το δίκτυο. Με αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στον Δήμο Ηρακλείου ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης το ύψος του οποίου καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Η αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στα γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων και όπου δεν υπάρχει διοικητική υποστήριξη στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:
1. Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.)
2. Η αίτηση Υ.Δ. συνοδεύεται από επισυναπτόμενο αντίγραφο της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης για το αγροτεμάχιο που θέλουν να αρδεύσουν.
Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, στην αίτηση – Υ.Δ., εκτός από τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία θα δηλώνουν:
α) Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν.
β) Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός κατά το δυνατόν καλύτερα προσδιορισμένη.
γ) Τον αριθμό ταυτότητας του αγροτεμαχίου (ή της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, θερμοκηπίου, κ.λ.π.) από το Ε9.
δ) Το είδος της καλλιέργειας.
ε) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.
Για τους ήδη χρήστες αρδευτικού νερού θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Μητρώου και όπου λείπουν στοιχεία ΑΦΜ, 13ψήφιου κωδικού ΟΣΔΕ, ιδιοκτησιακό καθεστώς, κ.α., θα πρέπει να προσκομισθούν.
Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη εκτός και αν ο καταναλωτής δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του.
ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση του καθώς και η επέκταση του δικτύου είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών η Τ.Κ. μπορεί να ενεργοποιεί τον μηχανισμό εκτάκτων αναγκών.
Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών-χρηστών του αρδευτικού δικτύου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης (υδρόμετρα, κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η άρδευση των αρδευόμενων καλλιεργειών. Η ροή του νερού θα κανονίζεται από την υπηρεσία άρδευσης ανάλογα με τις ανάγκες και την επάρκεια νερού που θα έχει.
• Να φροντίζει για την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας στο αρδευτικό έργο (δίκτυα και εγκαταστάσεις) προκληθείσης από φυσιολογικά αίτια ή από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία. Γενικά βαρύνεται με πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του δικτύου, καθώς και όποιο κόστος απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.
Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών – χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:
α) όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από τις πηγές υδροληψίας ή όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων (Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Κρήτης) προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα χρήσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών.
β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.
γ) Ο ∆ήμος μπορεί να διακόπτει την υδροδότηση για τεχνικούς λόγους (επισκευές, συντηρήσεις δικτύων κλπ), όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού και όταν το ζητήσει ο καταναλωτής/τρια.
Πριν από την τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος του από τον υδρονομέα. ΄Όλα τα υδρόμετρα θα είναι τοποθετημένα στο κολεκτέρ και απαγορεύεται να βγαίνει το υδρόμετρο και να μεταφέρεται σε άλλο κολεκτέρ. Το υδρόμετρο θα σφραγίζεται από το Δήμο με ειδική μολυβδοσφραγίδα και θα ανοίγεται μόνο σε περίπτωση επισκευής ή άλλο σοβαρό λόγο σε συνεννόηση με τον /την καταναλωτή/τρια.
Η παροχή θα δίνεται από το πλησιέστερο εξάρτημα πολλαπλών κατάλληλων παροχών (κολεκτέρ) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από σημείο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση υδρομέτρου σε αρδευτικό αγωγό. Πριν του υδρομέτρου τοποθετείται πάντοτε δικλίδα ανακοπής. Ο αγωγός που θα μεταφέρει το νερό στο ακίνητο του καταναλωτή σε περίπτωση που περνά από αγροτικό δρόμο ή και άλλο σημείο που μπορεί να προξενήσει βλάβη σ΄ αυτόν (δρόμο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα βάθος . Σε περίπτωση που το δίκτυο περνάει από κεντρικό δρόμο, ο καταναλωτής θα πρέπει να παίρνει την άδεια από τον Δήμο για το σκάψιμο του δρόμου (τομές οδοστρώματος με δαπάνη του καταναλωτή).
Ο υδρονομέας που έχει οριστεί είναι υπεύθυνος για την χρήση τους και την σωστή καταμέτρηση των καταναλώσεων για κάθε καταναλωτή/τρια. Θα καταγράφει σε ειδικό μπλοκ, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείται το υδρόμετρο, τα στοιχεία του/της καταναλωτή/τριας, την ημερομηνία χρήσης του υδρομέτρου, την προηγούμενη και τελευταία ένδειξη του και τα κυβικά που καταναλώθηκαν και θα τα παραδίδει στο τέλος της αρδευτικής περιόδου στον αρμόδιο για την καταχώρηση των δεδομένων υπάλληλο του δήμου.
Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστωθεί απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό στις εγκαταστάσεις του/της καταναλωτή/τριας. Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από την τεχνική υπηρεσία του ∆ήμου, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάσουν βλάβη που δεν επιδιορθώνεται. Η δαπάνη αντικατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη και το κόστος χρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό του χωρίς επιπλέον ενημέρωση.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Όσοι/ες κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου είναι υποχρεωμένοι:
1. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Να μην τοποθετούν ή επανασυνδέουν μόνοι τους τα υδρόμετρα. Σε περίπτωση που τα αποθέματα του Δήμου σε υδρόμετρα δεν επαρκούν, οι χρήστες θα προμηθεύονται οι ίδιοι υδρόμετρο, τα χαρακτηριστικά του οποίου καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο το κόστος σύνδεσης.
3. Να μην επεμβαίνουν στο υδρόμετρο τους ή σε άλλα υδρόμετρα, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης, παρά μόνο μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
4. Να μην διαθέτουν νερό σε τρίτους από νόμιμη σύνδεση είτε αυτό οδηγείται εντός της αρδευτικής ζώνης είτε εκτός, είτε σε διαφορετικό τεμάχιο από αυτό για το οποίο έγινε η σύνδεση. Στην τελευταία περίπτωση θα μπορεί να γίνει αφού ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και ο ενδιαφερόμενος δώσει τα στοιχεία του νέου αγροτεμαχίου.
5. Να μην παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου ή να μην παραβιάζουν το υδρόμετρο με σκοπό την αλλοίωση της ένδειξης .
6. Να μην υπερβαίνουν τις ανώτερες επιτρεπτές ποσότητες νερού.
7. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι.
8. Να μην πραγματοποιούν αυθαίρετες συνδέσεις με πυροσβεστικό κρουνό ή με δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου).
9. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.
10. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή/τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών.
11. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.
12. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.
13. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, διαρροές από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχείλιση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.
14. Σε περίπτωση κλοπής ο ιδιοκτήτης πρέπει να δηλώσει άμεσα και εγγράφως την κλοπή στον ∆ήμο.
15. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημίες με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.
16. Στη διάρκεια του ποτίσματος ο χρήστης του δικτύου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης και ευθύνεται για την πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο των παρακείμενων καλλιεργειών από κακή λειτουργία των ιδιωτικών συστημάτων άρδευσης.
17. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας τους.
ΑΡΘΡΟ 9
ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ – ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ
Το υδρόμετρο αφαιρείται από το ∆ήμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Όταν έχει τοποθετηθεί ή επανασυνδεθεί χωρίς άδεια του ∆ήμου και την πληρωμή του σχετικού παραβόλου.
• Όταν διαπιστωθεί επέμβαση στο υδρόμετρο, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο στην λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου.
• Όταν, χωρίς άδεια του ∆ήμου, παρέχεται νερό σε τρίτο.
• Όταν ο/η καταναλωτής/τρια επανειλημμένα υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης του νερού για τα οποία έχει λάβει γνώση.
• Όταν ο/η καταναλωτής/τρια δεν εξοφλήσει το λογαριασμό του μέχρι την έναρξη της επόμενης περιόδου.
• Όταν υπάρχει αυτόβουλη σύνδεση από πυροσβεστικό κρουνό ή από δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου).
Εκτός από την αφαίρεση του υδρομέτρου, το ύψος των διοικητικών προστίμων καθορίζονται ως ακολούθως:
• Διοικητικό πρόστιμο λόγω τοποθέτησης, σύνδεσης ή επανασύνδεσης υδρομέτρου χωρίς άδεια του ∆ήμου και πληρωμής του σχετικού παράβολου (άρθρο 8.2 του παρόντος
κανονισμού): Το 5πλάσιο (πενταπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.
• Διοικητικό πρόστιμο λόγω διαπίστωσης επέμβασης στο υδρόμετρο, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης (σκόπιμη βλάβη) (άρθρο 8.3 του παρόντος κανονισμού) ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο στην λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου (άρθρο 8.5 του παρόντος κανονισμού): Το 5πλάσιο (πενταπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.
• Διοικητικό πρόστιμο λόγω παροχής νερό σε τρίτο (άρθρο 8.4 του παρόντος κανονισμού): Το 5πλάσιο (πενταπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.
• Διοικητικό πρόστιμο λόγω διαπίστωσης υπέρβασης ανώτατων ορίων κατανάλωσης (άρθρο 8.6 του παρόντος κανονισμού): Το 3πλάσιο (τριπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.
• Διοικητικό πρόστιμο λόγω μη άμεσης δήλωσης στον υδρονομέα κλοπής υδρομέτρου ή οποιασδήποτε ζημιάς που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από υπαιτιότητα του χρήστη, είτε όχι (άρθρο 8.7 και 8.14 του παρόντος κανονισμού): Το 3πλάσιο (τριπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.
• Διοικητικό πρόστιμο λόγω αυτόβουλης σύνδεσης με πυροσβεστικό κρουνό ή με δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου) (άρθρο 8.8 του παρόντος κανονισμού): Το 5πλάσιο (πενταπλάσιο) του τέλους αρχικής σύνδεσης της εν λόγω παροχής.
• Σε περίπτωση μη καταβολής των ετησίων τελών άρδευσης (άρθρο 8.10 του παρόντος Κανονισμού), εκτός από την προαναφερόμενη αφαίρεση του υδρομέτρου, θα επιβάλλονται και όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
• Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του υδρομέτρου, εκτός από τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 13 του παρόντος κανονισμού, ο χρήστης θα επιβαρύνεται και με την αξία της μέγιστης κατανάλωσης νερού της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων 5 ετών (άρθρο 8.14 του παρόντος κανονισμού).
• Παράβαση του προγράμματος άρδευσης εκ μέρους του Υδρονομέα του Δήμου, συνιστά παράβαση καθήκοντος και επιβολή προστίμου σ αυτόν ίσου με το 1/3 του μηνιαίου μισθού του.
ΑΡΘΡΟ 10
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ – ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Κατόπιν καταγγελίας ή διαπίστωση του υδρονομέα της Τ.Κ. για παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, διενεργείται αυτοψία από τριμελή Επιτροπή. Την επιτροπή απαρτίζουν ο Πρόεδρος του Τ.Σ. και ο υδρονομέας, ενώ ορίζεται και ένα τρίτο μέλος με Απόφαση Δημάρχου.
Συντάσσεται εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται:
α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας
β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης.
γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται.
δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί ανάλογα με την περίπτωση.
Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται και από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.
Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’ 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον/την ίδιο/α υπαίτιο, το Τοπικό Συμβούλιο προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν/ήν ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο/η υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου, μετά από εισήγηση Τοπικού Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση.
Οι διοικητικές ενστάσεις που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.
Τυχόν άλλα παράπονα ή ενστάσεις καταναλωτών υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά και εξετάζονται από το οικείο Τοπικό Συμβούλιο. Οι καταναλωτές/τριες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τα βεβαιωθέντα τέλη άρδευσης του τελευταίου λογαριασμού άρδευσης, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το Τ.Σ. Η αποδοχή της ένστασης για τα βεβαιωθέντα τέλη άρδευσης του τελευταίου λογαριασμού άρδευσης θα πρέπει να είναι ομόφωνη από το Τοπικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.
Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση. Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτή/τριας με ληξιπρόθεσμες οφειλές άλλες πέραν του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.
Τυχόν ένσταση δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από την υποχρέωση εξόφλησης εντός της ημερομηνίας λήξης.
Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν υποβάλλονται ένα (1) μήνα μετά τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού.
• Όταν ο/η καταναλωτής/τρια επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ. (βιβλίο συμβάντων).
• Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές, άλλες πέραν του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.
ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
1. Σε περίπτωση ενοικιάσεως του αγροκτήματος, την υποχρέωση καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος για την προμήθεια ύδατος από το Δήμο έχει ο/η ενοικιαστής/τρια, που οφείλει να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου που έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε υπόχρεος να φαίνεται ο/η ίδιος/α και όχι ο/η ιδιοκτήτης/τρια. Σε άλλη περίπτωση η χρέωση θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον/την ιδιοκτήτη/τρια. Ο/Η πρώην ιδιοκτήτης/τρια οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται την αναστολή της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση αυτών.
2. Σε περίπτωση θανάτου τυχόν οφειλές του θανόντος/ούσης βαρύνει τους κληρονόμους του (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), υπό την προϋπόθεση της μη αποποίησης από μέρους τους της κληρονομιάς εντός της νόμιμης προθεσμίας.
3. Σε περίπτωση πώλησης αρδευόμενου κτήματος κατά την διάρκεια αρδευτικής περιόδου, ο/η ιδιοκτήτης/τρια δύναται να αιτηθεί αφαίρεσης του υδρομέτρου από το Δήμο ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στον νέο ιδιοκτήτη/τρια με σχετική αίτηση, εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή του συμβολαίου.
Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής (π.χ. δωρεά, πώληση, γονική παροχή του ακινήτου κλπ) ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη μεταβίβαση να δηλώσει στο Δήμο τη μεταβολή προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η συναίνεση του προηγούμενου ιδιοκτήτη για τη μεταβίβαση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ∆ημόσια Αρχή και να αιτηθεί τη σύνδεση της παροχής επ’ ονόματί του. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική τους τροποποίηση. Για τις τυχόν οφειλές μέχρι το χρόνο της ανωτέρω δήλωσης μεταβολής ευθύνεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης (μεταβιβάζων), εκτός αν άλλως ορίζεται στη συμφωνία των μερών, η οποία πρέπει να προκύπτει από το προσκομιζόμενο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο.
ΑΡΘΟ 12
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Η Υπηρεσία Άρδευσης οργανικά ανήκει στο Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ωστόσο, και επειδή χωροταξικά η υπηρεσία θα παρέχεται στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, για την ομαλή οργάνωση των υπηρεσιών που εκτελούνται στα πλαίσια της υπηρεσίας άρδευσης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των Δημοτικών ενοτήτων και των Τοπικών κοινοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να αναλάβουν και να εκτελούν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες.
Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Ενότητες είναι υποχρεωμένες:
1) Να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τα αιτήματα των πολιτών.
α. Όσα από αυτά αφορούν σε απλά ζητήματα καθημερινότητας, θα ρυθμίζονται από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο υδρονομέα.
β. Όσα από αυτά αφορούν σε θέματα τεχνικής φύσεως, όπως καταγραφή ζημιών, βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο (π.χ. διαρροή ύδατος), βλάβες στις γεωτρήσεις κλπ, θα καταγράφονται και θα διαβιβάζονται άμεσα στην τεχνική υπηρεσία του δήμου και στο αρμόδιο τμήμα.
2) να παραλαμβάνουν αιτήσεις για δικαιώματα χρήσης του αρδευτικού δικτύου και για εγκατάσταση νέων υδρομέτρων, να χορηγούν το υδρόμετρο στον υδρονομέα και να εκδίδουν το γραμμάτιο είσπραξης εκτελώντας και την είσπραξη του καθορισμένου τέλους σύνδεσης.
3) σε κάθε Δημοτική Ενότητα να ορίζεται ένας δημοτικός υπάλληλος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. να παραλαμβάνει και να συγκεντρώνει τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα αιτήματα χρήσης του αρδευτικού δικτύου.
β. να εκδίδει τις βεβαιώσεις χορήγησης δικαιώματος χρήσης, κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα υπογράφοντα από τον πολιτικό προϊστάμενο του και να καταχωρεί τα στοιχεία τόσο του χρήστη όσο και του υδρομέτρου ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα άρδευσης.
γ. να συλλέγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία των παλαιών χρηστών για την επικαιροποίηση του υφιστάμενου αρχείου οφειλετών.
δ. να καταχωρεί τις μετρήσεις των υδρομέτρων στο τέλος της αρδευτικής περιόδου και να εκδίδει το χρηματικό κατάλογο κάθε δημοτικής ενότητας. Ο χρηματικός κατάλογος θα διαβιβάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ στο τμήμα ελέγχου προσόδων για την βεβαίωσή του (με την ευρεία έννοια) και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται περαιτέρω στο τμήμα ταμειακής βεβαίωσης για την ταμειακή του βεβαίωση (με τη στενή έννοια) και την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων.
ε. θα εισπράττει μέσω της on-line σύνδεσης με το πρόγραμμα της οικονομικής διαχείρισης ου δήμου και να παραδίδει μία φορά την εβδομάδα τις εισπράξεις στο δημοτικό ταμία.
ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Σε όσους/ες χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης, με προτεραιότητα τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Εάν τα ποσά από τα τέλη είναι πλεονασματικά, τότε ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτεί έργα αντικατάστασης και επέκτασης δικτύων.
Η μέτρηση του νερού γίνεται μία φορά το χρόνο στο τέλος της αρδευτικής περιόδου από τον υδρονομέα κάθε Τοπικής Κοινότητας με την επίβλεψη και τον έλεγχο του Τοπικού Συμβουλίου.
Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, το πάγιο τέλος το οποίο είναι ανεξάρτητο από την κατανάλωση και τα λοιπά τέλη και επιβαρύνσεις καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου. Συγκεκριμένα:
• Ετήσιο Πάγιο τέλος ανά παροχή
• Τέλος κατανάλωσης/ κυβικό μέτρο νερού
• Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης. Περιλαμβάνει την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας από το Δήμο.
• Τέλος επανασύνδεσης-μεταφοράς υδρομέτρου . Σε περίπτωση επανασύνδεσης λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ή παράβασης άρθρων του παρόντος κανονισμού ή μετά από αίτηση του καταναλωτή , ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή του τέλους επανασύνδεσης.
• Τέλος ελέγχου υδρομέτρου. Σε περίπτωση όπου ο/η καταναλωτής/τρια θεωρεί ότι το υδρόμετρο του δεν αποτυπώνει ορθά την κατανάλωση αρδευτικού ύδατος, δύναται κατόπιν αίτησης του να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου του υδρομέτρου του. Ο έλεγχος για την διαπίστωση ή μη της ομαλής λειτουργίας του υδρομέτρου, διενεργείται από τους υπαλλήλους του Δήμου Ηρακλείου. Εφόσον διαπιστωθεί ομαλή λειτουργία του υδρομέτρου τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το τέλος ελέγχου υδρομέτρου, ίσου με 12 Ευρώ.
• Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου. Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση υδρομέτρου.
ΑΡΘΡΟ 14
Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός αυτός, από την επόμενη της ψήφισης του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.