Ορθοδοξία : Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας

Οικουμενικός Πατριάρχης: “Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αγωνίζεται σήμερα να διαφυλάξη την πίστιν των Πατέρων

“Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον αγωνίζεται σήμερα, ενώπιον των πολλών συγχύ-σεων και αξιολογικών ανατροπών, να διαφυλάξη την πίστιν των Πατέρων, την δο-ξολογικήν λατρείαν του Θεού και το εκκλησιαστικόν ήθος, δίδον εν ταυτώ την μαρ-τυρίαν της αγάπης προς τον πλησίον, κατά τα λόγια του Κυρίου: «εφ᾿ όσον εποιή-σατε ενί τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί εποιήσατε»”, επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία του, μετά τη Θεία Λειτουρ-γία, στην οποία χοροστάτησε, την Κυριακή, 27 Οκτωβρίου, στον πανηγυρίσαντα Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ξυλόπορτας.

“Η Μεγάλη Εκκλησία εκφράζει την ορθόδοξον παρουσίαν, ταυτότητα και μαρτυρίαν, απηλλαγμένην από τον άγονον συντηρητισμόν, τον φονταμε-νταλισμόν, τον εθνοφυλετισμόν και την άρνησιν του διαλόγου με τον σύγ-χρονον κόσμον.

Εις την εποχήν μας διαδίδεται ταχύτατα η «ιδεολογία της αυτοπραγματώ-σεως», η οποία λειτουργεί κατά της θυσιαστικής αγάπης και του πολιτισμού της αλληλεγγύης. Αποτελεί όμως επικίνδυνον αυταπάτην να πιστεύωμεν ότι η ενασχόλησις με τον εαυτόν μας και τας πολλάς ανάγκας μας, καλύ-πτει το υπαρξιακόν κενόν, δίδει νόημα εις την ζωήν και απαντήσεις εις τα μεγάλα υπαρξιακά προβλήματα. Αντιθέτως, ο εαυτοκεντρισμός γιγαντώνει τα αδιέξοδα και εξουθενώνει τας δημιουργικάς δυνάμεις του ανθρώπου. Το «ορθόδοξον δέον περί του ανθρώπου» εμπεριέχει την διακονίαν και την αγάπην ως την απάντησιν εις το πως πρέπει να ζώμεν ως χριστιανοί εν τω κόσμω, ως απόκρισιν εις το ερώτημα, ποίον είναι το αληθές περιεχόμενον της ελευθερίας μας, ποίος ο αιώνιος προορισμός μας”.

Προηγουμένως, ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε στον λαοφιλή Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο τον Μυροβλύτη, προς τιμήν του οποίου αφιερώθηκαν πολλοί Ναοί σε όλο τον Ορθόδοξο κόσμο, και ασφαλώς και στην Πόλη, στην οποία λειτουργούν πέντε επιβλητικοί ναοί προς τιμήν του.

“Ο Ναός, εις τον οποίον ευρισκόμεθα, έχει την ιδικήν του ιστορίαν. Διετέλε-σεν επί ολίγα έτη έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και υπενθυμίζει τας περιπετείας της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, όταν αυτή εξηνα-γκάσθη να εγκαταλείψη την ιστορικήν έδραν της και να καταντήση σκηνί-της, έρμαιον των διαθέσεων των εν εξουσίαις. Μετεκινήθη η έδρα της Με-γάλης Εκκλησίας, αλλά δεν ηλλοιώθη ο τρόπος της διακονίας του λαού του Θεού υπ᾿ αυτής. Αμετακίνητος παρέμεινεν η πιστότης εις την Παράδοσιν της Ορθοδοξίας, η καλή μαρτυρία «εν τω κόσμω» περί της «ουκ εκ του κό-σμου» Αληθείας, η οποία είναι Πρόσωπον, είναι ο ένσαρκος Λόγος του Θεού, και η σχέσις με Εκείνον, ως υπαρξιακή δέσμευσις και απάντησις εις την σωτηριώδη κίνησιν και σχέσιν Αυτού προς ημάς, κατά το Ιωάννειον: «εν τούτω εστίν η αγάπη, ουχ ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον Θεόν, αλλ᾿ ότι αυ-τός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρ-τιών ημών» (Α’ Ιωάν. δ’, 10)”.

Στην ομιλία του ο Παναγιώτατος αναφέρθηκε και στην παρουσία μεγάλου αριθμού προσκυνητών από την Ελλάδα.

“Χαιρόμεθα ιδιαιτέρως, διότι αυτό το εορταστικόν τριήμερον κατέφθασαν εις την Πόλιν πολλοί επισκέπται και προσκυνηταί εξ Ελλάδος. Βεβαίως, όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έρχονται εις την Πόλιν του Κωνσταντίνου, εις την Καθέδραν της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, είναι προσκυνη-ταί. Εις τα ευλογημένα χώματα της Βασιλευούσης υπάρχει παντού η σφραγίδα του ιδικού μας, του Ορθοδόξου τρόπου του βίου, η εύλαλη σιω-πή του ιδικού μας παρελθόντος και των μεγαλείων του Γένους, οι ναοί και τα ιερά προσκυνήματά μας, τα σχολεία και τα ιδρύματα, όλα αποτύπωμα της πίστεως, της ευφυίας, της δημιουργικής δυνάμεως, του ήθους των προγόνων μας. Τίποτε από αυτά δεν είναι ξένον διά εσάς, αγαπητοί, ούτε εσείς είσθε εδώ απλοί επισκέπται και ξένοι.
Εύχεσθε, αδελφοί και τέκνα, ο Κύριος της δόξης και Θεός του ελέους, να σκέπη και να κρατύνη την Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, το Πα-τριαρχείον μας, διά να δίδη ενθέως την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως, της αγάπης και της ελπίδος εις τον σύγχρονον άνθρωπον.
Ο Πατριάρχης σας προσεύχεται αδιαλείπτως, ο πάνδωρος Θεός να ευλο-γή και να σκέπη τα ανά την οικουμένην τέκνα της Μητρός Εκκλησίας, να τα οδηγή εις οδούς ευθείας και να χαρίζη εις αυτά την άνωθεν ειρήνην, την υπερέχουσαν πάντα νούν”.

Νωρίτερα, τον Παναγιώτατο καλοσώρισε ο Επίσκοπος Αλικαρνασσού Αδριανός, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου. Στην ομιλία του και με αφορμή την πρόσφατη επέτειο από την εκλογή του Οικουμενικού Πατριάρχου, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Παναγιωτάτου και στους σημαντικότερους σταθμούς κατά την 28ετή Πατριαρχία του. Ακολούθως το έργο της Κοινότητας παρουσίασε ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής Νικόλαος Καλαμάρης. Ο Παναγιώ-τατος εξέφρασε την ευαρέσκεια και τα συγχαρητήριά του προς τον Επίσκοπο Α-λικαρνασσού για την αφοσίωση και το έργο του, αλλά και προς τον εφημέριο του Ναού, π.Αθανάσιο Μαμάση και τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ν.Καλαμάρη και τους Επιτρόπους για την καλή διαχείριση των εκκλησιαστικών και κοινοτικών ζη-τημάτων.

Κατά τη Θεία Λειτουργία, εκκλησιάστηκαν οι Μητροπολίτες Μύρων Χρυσόστομος και Κυδωνιών Αθηναγόρας, ο απερχόμενος Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα Πέτρος Μαυροειδής, ο Γενικός Πρόξενος της Ουκρανίας στην Πόλη Ολεκσάντρ Γκαμάν, και πλήθος πιστών από την Πόλη και προσκυνητών από την Ελλάδα.

Στη συνέχεια ο Παναγιώτατος δέχθηκε σε κατ’ ιδίαν ακρόαση στο Πατριαρχικό Γραφείο, στο Φανάρι, τον Πρέσβη Πέτρο Μαυροειδή, τον οποίο και ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του προς τα ζητήματα του Πατριαρχείου και της Ομογενείας, και παρέθεσε επίσημο αποχαιρετιστήριο γεύμα προς τιμήν του.

Παρουσίαση αναμνηστικού Τόμου για την ανακαίνιση του Αγίου Γεωργί-ου Εδιρνέκαπι

Τα απόγευμα της Κυριακής, στην αίθουσα τελετών του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργί-ου Πύλης Αδριανουπόλεως, πραγματοποιήθηκε, παρουσία του Οικουμενικού Πα-τριάρχου, η παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ναός του Αγίου Γεωργίου Εδιρνέκαπι και η ανακαίνισή του».

Κατά τη διάρκεια της εκδηλώσεως μίλησαν ο υπεύθυνος του Ναού, Επίσκοπος Ερυθρών Κύριλλος, Ηγούμενος της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης, ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Παντελεήμων Βίγκας και οι τούρκοι αρχιτέκτονες, αρ-χαιολόγοι και πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν για την αναστήλωση του Να-ού, κατά τα έτη 2014-2017.

Ο Παναγιώτατος στη σύντομη ομιλία του, στα ελληνικά και τουρκικά, συνεχάρη όλους όσοι συνέβαλαν στο σημαντικό αυτό έργο διάσωσης και ανάδειξης του ι-στορικού αυτού Ναού.

Στην εκδήλωση παρέστησαν η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου, ο κ. Μουρσέλ Σαρί, επί κεφαλής της Διεύθυνσης Βακουφίων της Πόλεως, καθώς και συνεργάτες της Γενικής Διεύθυνσης Βακουφίων, με την συμβολή της οποίας κατέστη δυνατή η αναστήλωση και ανακαίνιση του Ναού, κα-θώς και η έκδοση του παρουσιαζόμενου βιβλίου, ο κ.Μαχίρ Πολάτ, νέος επί κε-φαλής της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Μνημείων του Μητροπολιτικού Δήμου της Πόλεως, ειδικοί επιστήμονες, ο Πρόεδρος της Εφοροεπιτροπής του Ναού Ηλίας Γιόφογλου, αλλά και πλήθος ομογενών και άλλων αλλογενών ορθοδόξων πιστών που εκκλησιάζονται στον Άγιο Γεώργιο Πύλης Αδριανουπόλεως

Τα σχόλια είναι κλειστά.