Τι γίνεται με την ένταξη προσωπικού και φοιτητών στο νέο Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου (πρώην ΤΕΙ)

Για τη διαδικασία ένταξης στο νέο Πανεπιστήμιο του προσωπικού όλων των κατηγοριών, που υπηρετεί σήμερα στο ΤΕΙ Κρήτης, καθώς και των υφιστάμενων φοιτητών, θα πρέπει να τύχουν εφαρμογής οι νομοθετημένοι κανόνες που διέπουν τη μετεξέλιξη – ένταξη Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης σε ΑΕΙ του Πανεπιστημιακού τομέα, έχοντας ως θεσμικό οδηγό τις σχετικές διατάξεις, που ισχύουν και αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ν. 4521/2018).

Ειδικότερα:

Το ακαδημαϊκό προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ) των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, που μετεξελίσσονται ευθέως σε Τμήματα του νέου Πανεπιστημίου, εντάσσονται απευθείας στα αντίστοιχα νέα Τμήματα, ως μέλη της οικείας κατηγορίας προσωπικού του Πανεπιστημιακού τομέα.

Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης που ολοκληρώνουν την ακαδημαϊκή τους λειτουργία, σύμφωνα με την παρούσα πρόταση, εντάσσονται καταρχήν σε ένα από τα νέα Τμήματα, το γνωστικό πεδίο του οποίου συνάδει και εμπεριέχει το γνωστικό αντικείμενο του εντασσόμενου μέλους.

Οι πρόνοιες και η διαδικασία που προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 4521/2018, με όλες τις βελτιωτικές τροποποιήσεις τους, όπως ισχύουν σήμερα, εφαρμόζονται για την υπηρεσιακή/οργανική ένταξη του προσωπικού αυτού στο νέο Πανεπιστήμιο.

Το ίδιο ισχύει για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες, ακαδημαϊκοί υπότροφοι και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού).

Για την ένταξη των μελών του διοικητικού προσωπικού του ΤΕΙ Κρήτης στη διοικητική δομή του νέου Ιδρύματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 4 του ν. 4559/2018, διασφαλίζοντας στα μέλη του την οικειοθελή παραμονή και προσφορά εργασίας στο νέο Ίδρυμα από την πόλη που υπηρετούν σήμερα.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Κρήτης, εντάσσονται στα μετεξελισσόμενα νέα Τμήματα του Πανεπιστημίου, κατ’ αντιστοιχία με τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού των Τμημάτων αυτών.

Ύψιστη υποχρέωση των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού, αποτελεί η μέριμνα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση της φοίτησης των υφιστάμενων προπτυχιακών φοιτητών, στο πρόγραμμα σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης που εισήχθησαν, ενώ θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η πρόβλεψη, για όσους φοιτητές ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους εντός 12 τυπικών εξαμήνων, εφόσον το επιθυμούν, να επιλέξουν την παρακολούθηση των επιπλέον μαθημάτων, που θα προβλέπει το νέο, πανεπιστημιακής κατεύθυνσης, πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και να λάβουν πτυχίο Πανεπιστημίου, σύμφωνα με όσα προβλέφθηκαν για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου (άρθρο 5 του ν. 4559/2018).

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης δεν επέρχεται καμία μεταβολή και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών εισαγωγής τους, αποκτώντας τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών β’ κύκλου, ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του νέου Πανεπιστημίου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.