Όλα τα Νέα

Προσλήψεις για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 από την ΠΕΡ

64

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών για την κάλυψη εποχικών αναγκών,
στο Πρόγραμμα Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019 της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι έως 60 ημερομίσθια από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και έως 30.11.2019.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση στην οποία θα αναφέρονται εκτός από τα προσωπικά του στοιχεία,
ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ με συνημμένα τα απαιτούμενα δι-καιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη Διεύθυνση:
Περιφερειακή Ενό-τητα Ρεθύμνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, ΤΚ 74131, Ρέθυμνο, απευθύνοντας την στη Διεύθυνση
Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, Τμήμα Προσωπικού Μισθοδοσίας (τηλ. Επικοινωνίας 2831340721, 2831340735)
είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλ-λο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από Τετάρτη 24.07.2019 έως και Τρίτη 30.07.2019.