Όλα τα Νέα

Ρέθυμνο : Ένα βακτήριο που προκαλεί καταστροφές Xylella fastidiosa και η Αντιπεριφέρεια ενημερώνει

Ενημέρωση από το Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύ-θυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

267

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-κονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται η νέα εμ-φάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Xylella fastidiosa στην Περιφέρεια του Πόρτο της Πορτογαλίας.

Το βακτήριο Xylella fastidiosa (Well et Raju) είναι γνωστό από τα τέλη του 18ου αιώνα για τις σοβαρές ζημιές, που προκαλεί στην Αμερικανική ήπειρο, ιδιαίτερα σε αμπέλια (ασθέ-νεια Pierce), εσπεριδοειδή (ποικιλοχρωματική χλώρωση, citrus variegated chlorosis,) και πυ-ρηνόκαρπα (αδροβακτηρίωση), ενώ προσβάλλει και πολλά άλλα καλλιεργούμενα φυτά, διά-φορα καλλωπιστικά (ιδιαίτερα την πικροδάφνη), δασικά και ζιζάνια.
Υπενθυμίζουμε ότι:

• Στην Ευρώπη βρέθηκε αρχικά στην επαρχία του Lecce της περιφέρειας της Απουλίας στη Νότια Ιταλία (Οκτώβριος 2013) να προσβάλλει ελαιόδεντρα και να προκαλεί σ’ αυ-τά μια ασθένεια που εξαπλώνεται ταχύτατα. Αργότερα, στην ίδια περιφέρεια της Ιταλί-ας, εξαπλώθηκε και στις επαρχίες Taranto και Brindisi. Τον Ιούλιο 2015 βρέθηκε στην Γαλλία, στην Κορσική και στην Κυανή Ακτή, σε καλλωπιστικά φυτά Polygala myrtifolia. Τον Απρίλιο του 2016 βρέθηκε σε ένα φυτό Nerium oleander στη Γερμανία. Τον Ο-κτώβριο του 2016 βρέθηκε σε φυτά Prunus avium στη Μαγιόρκα της Ισπανίας. Τον Ιούνιο του 2017 επεκτάθηκε και στην ηπειρωτική Ισπανία.

• στην ίδια Περιφέρεια του Πόρτο της Πορτογαλίας σύμφωνα:
Α. Με την με Αριθ. Πρωτ. 501 / 6423/ 14 – 01 – 2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, το βακτή-ριο βρέθηκε κατά τη διάρκεια των επίσημων επισκοπήσεων σε ασυμπτωματικά φυτά Lavandula dentata (οδοντωτή λεβάντα) ηλικίας έξι ετών και άνω, εντός ζωολογικού πάρκου (Zoo de Santo Inacio).

Β. Με την με Αριθ. Πρωτ. 2404 / 42032/ 01 – 03 – 2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, βρέθη-καν τρία νέα θετικά δείγματα σε συμπτωματικά φυτά Rosmarinus officinalis (δενδρολίβανο) και σε ασυμπτωματικά φυτά των Artemisia arborescens (αρτεμισία ή αψιθιά) και Coprosma repens σε δημοτικό φυτώριο του Vila Nova de Gaia, 1km από την αρχική εστία.

Γ. Με την με Αριθ. Πρωτ.: 9606 / 232699/18 – 09 – 2019 εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ βρέθη-καν δυο νέα θετικά δείγματα σε ασυμπτωματικά φυτά Acacia longifolia(ακακία μακρόφυλλος) και Ilex aquifolium (ελαιόπρινος, λιόπρινο και αρκουδοπούρναρο).

Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι (φυτώρια, σημεία πώλησης καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού, παραγωγοί, ιδιώτες Γεωπόνοι, Γεωπόνοι των Δήμων και ερ-γολάβοι δημοσίων κηποτεχνικών έργων, Τελωνειακοί) για την εφαρμογή της εκτελεστικής α-πόφασης της Επιτροπής 2015/789/ΕΕ και συγκεκριμένα για τα εξής:

1.Οι επαγγελματίες, οι οποίοι προμηθεύουν συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, τηρούν αρχείο για κάθε παρτίδα που προμηθεύουν και για τον επαγγελματία ο οποίος την παρέλαβε.
2.Οι επαγγελματίες οι οποίοι προμηθεύονται συγκεκριμένα φυτά που καλλιεργήθη-καν, έστω για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή ή τα οποία μετακινήθηκαν μέσω τέτοιας περιοχής, τηρούν αρχείο για κάθε παρτίδα που παραλαμβάνουν και για τον προμηθευτή.
3.Οι επαγγελματίες φυλάσσουν τα αρχεία, που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 επί τρία έτη από την ημερομηνία προμήθειας ή παραλαβής της αντίστοιχης παρτίδας.
4.Οι επαγγελματίες που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 ενημερώνουν αμέ-σως τον αντίστοιχο αρμόδιο επίσημο φορέα για κάθε παρτίδα που προμήθευσαν ή παρέλα-βαν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία για την καταγωγή, τον αποστολέα, τον παρα-λήπτη, τον τόπο προορισμού, τον ατομικό αύξοντα αριθμό, αριθμό εβδομάδας ή αριθμό παρ-τίδας του φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου, καθώς και την ταυτότητα και την ποσότητα της οι-κείας παρτίδας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφο 1 της 2015/789/ΕΕ η μετακίνηση στο εσωτερικό της Ένωσης, εντός ή εκτός των οριοθετημένων περιοχών, των συγκεκριμένων φυτών τα ο-ποία καλλιεργήθηκαν, έστω για ένα μέρος της ζωής τους, σε οριοθετημένη περιοχή, που έχει καθοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 4, απαγορεύεται.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφο 2 της 2015/789/ΕΕ, η μετακίνηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί αν τα συγκεκριμένα φυτά έχουν καλλιεργηθεί σε τόπο ο οποίος πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όλα τα φυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μετακινούνται προς και εντός του εδάφους της Ένωσης μόνο εάν συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που καταρτί-ζεται και εκδίδεται σύμφωνα με την οδηγία 92/105/ΕΟΚ της Επιτροπής .

Τα συγκεκριμένα φυτά, που μετακινούνται διαμέσου ή εντός οριοθετημένων περιοχών μεταφέρονται σε κλειστούς περιέκτες ή συσκευασίες, γεγονός που αποτρέπει την επιμόλυνση με τον συγκεκριμένο οργανισμό ή οποιονδήποτε από τους φορείς του.

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της εκτελεστικής απόφασης 2015/789/ΕΕ περιλαμβάνεται κατά-λογος των φυτών, που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά και μη ευρωπαϊκά απο-μονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού («συγκεκριμένα φυτά»)

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της εκτελεστικής απόφασης 2015/789/ΕΕ περιλαμβάνεται κατά-λογος φυτών, που είναι γνωστό ότι είναι ευπαθή στα ευρωπαϊκά απομονωθέντα στελέχη του συγκεκριμένου οργανισμού («φυτά-ξενιστές»)

Τονίζεται ότι, στη Χώρα μας δεν έχει διαπιστωθεί η παρουσία του Xylella fastidiosa. Η εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγ-χων και η διατήρηση της Χώρας απαλλαγμένης από το επικίνδυνο βακτήριο είναι θέμα Εθνι-κής Σημασίας και Ύψιστου Δημοσίου Συμφέροντος.