Ρέθυμνο : Εργασίες καθαρισμού πρανών & τάφρων από Αγία Γαλήνη εως Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας, που εκτελεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περι-φερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, θα ξεκινήσουν άμεσα εργασίες καθαρισμού πρανών και τά-φρων στην επαρχιακή οδό υπ΄αρ. 3 από οικισμό Αγ. Γαλήνης έως Ρέθυμνο.

Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λά-στιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.

Επίσης, να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά, που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις, που έχουν κατασκευάσει.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφά-λεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχει στις επαρχιακές οδούς καθ’ όλη την διάρκεια καθαρι-σμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.