Όλα τα Νέα

Ρέθυμνο : Ο Δήμος Ρεθύμνης προειδοποιεί τους αλιείς για καταχώρηση της αλιευτικής δραστηριότητας

224

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ρεθύμνης,υπενθυμίζει στους επαγγελματίες αλιείς ότι όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους κάτω των 10μ, υποχρεούνται να υποβάλλουν μηνιαία δήλωση αλιευτικής παραγωγής, στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ)ακόμη και αν δεν υπάρχει παραγωγή ή το σκάφος δεν εργάζεται για διάφορους λόγους .

Προκειμένου οι υπόχρεοι αλιείς να μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΣΠΑ στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.alieia.minagric.gr, θα πρέπει προηγουμένως να πάρουν κωδικό από το αρμόδιο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνου.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της μηνιαίας δήλωσής παραγωγής θα πρέπει να γίνεται μέχρι την 12η του μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς.

Όσον αφορά στα σκάφη μήκους 10-12μ και εφόσον αυτά δεν τηρούν ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν έντυπα ημερολόγια αλιείας-δηλώσεις εκφόρτωσης για κάθε ημέρα αλιευτικού ταξιδιού. Αντίγραφο αυτών των έντυπων ημερολογίων αλιείας, θα πρέπει να υποβάλλεται εντός 48 ωρών από την ημερομηνία εκφόρτωσης, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και στο Τμήμα Αλιείας της Π.Ε. Ρεθύμνου προκειμένου να γίνει καταχώρηση των αλιευμάτων στο ΟΣΠΑ. Εναλλακτικά οι αλιείς ιδιοκτήτες σκαφών 10-12μ μπορούν να επιλέξουν την ηλεκτρονική υποβολή.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ Α΄35), οι άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών θα ανανεώνονται – θεωρούνται πριν τη λήξη τους, μόνο εφόσον οι ιδιοκτήτες τους έχουν ανταποκριθεί στην ανωτέρω υποχρέωση υποβολής στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας για όλους τους μήνες της διετίας ισχύος της άδειας.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Ρεθύμνης τηλ.2831343813-814

Η Προϊσταμένη της ΔΑΟΚ ΠΕ Ρεθύμνης
ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΥΔΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής επενδυτικών προτάσεων επί ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, για ένταξη στα μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» & 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκαν δύο προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών προτάσεων, επί ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, η με αρ. 1616/05-07-2019 Απόφαση Γ.Γ.Α.Π.&Δ.Κ.Π με Α.Δ.Α.: ΨΡΤ64653ΠΓ-ΟΘΩ, για ένταξη στα μέτρα 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια» & 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής» και η με αρ. 1615/05-07-2019 Απόφαση Γ.Γ.Α.Π.&Δ.Κ.Π. με Α.Δ.Α.: Ω6ΠΤ4653ΠΓ-ΓΞ5, για ένταξη στο μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», του Ε.Π.ΑΛ.&Θ. 2014-2020.

Για το μέτρο 3.1.8 «Υγεία και ασφάλεια», υπάρχουν 4 κατηγορίες ενεργειών, που αφορούν, στην βελτίωση των συνθηκών υγιεινής, ασφάλειας και εργασίας, στα αλιευτικά σκάφη.
Ενέργεια 1 : Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 2 : Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 3 : Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών.
Ενέργεια 4 : Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών. Για το μέτρο 4.1.20 «Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής», υπάρχουν 6 κατηγορίες ενεργειών
.Ενέργεια 1 : Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους.
Ενέργεια 2 : Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους.
Ενέργεια 3 : Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός.
Ενέργεια 4 : Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας.
Ενέργεια 5 : Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.
Ενέργεια 6 : Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών.

Το μέτρο 3.1.22 «Προστιθέμενη αξία, ποιότητα των προϊόντων και χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων», στοχεύει στην διεύρυνση των αλιευτικών δραστηριοτήτων επί του σκάφους, την βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων και την ολοκληρωμένη διαχείριση τους.
Η χορηγούμενη δημόσια ενίσχυση, κυμαίνεται από 30% μέχρι 80-85%, επί του συνολικού «επιλέξιμου» κόστους κάθε επενδυτικής πρότασης, που θα ενταχθεί σε ένα από τα παραπάνω μέτρα, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης των πράξεων, το είδος και το μέγεθος του φορέα υλοποίησης και δεν χορηγείτε πάνω από μία φορά, για τον ίδιο τύπο επένδυσης, τον ίδιο δικαιούχο και για το ίδιο αλιευτικό σκάφος, κατά την διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Ο ελάχιστος προτεινόμενος προϋπολογισμός πρέπει να είναι πάνω από 2.000,00 ευρώ, με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης, από την απόφαση ένταξης, 18 μήνες, με δυνατότητα αιτιολογημένης παράτασης, μέχρι 24 μήνες και δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, με δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 23/03/2018, εφόσον διαπιστώνεται η εξόφληση τους μέσω Τραπέζης ή με επιταγές μη μεταβιβάσιμες, για συνολικά τιμολογημένα ποσά (χωρίς το Φ.Π.Α.) άνω των 500 ευρώ. Οι ήδη πραγματοποιηθείσες δαπάνες, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το 50% του προτεινόμενου και τελικού επιλέξιμου προϋπολογισμού, της επενδυτικής πρότασης, για να μπορούν να επιδοτηθούν.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες ενεργών επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (να έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα τουλάχιστον 60 ημέρες, κατά την διάρκεια των 2 τελευταίων ημερολογιακών ετών που προηγούνται της αίτησης ένταξης, για το μέτρο 3.1.22), με φερέγγυες και οικονομικά βιώσιμες αλιευτικές επιχειρήσεις, χωρίς δεσμεύσεις, από προηγούμενη χρηματοδότηση, για τις ίδιες εργασίες και εξοπλισμούς, που μπορούν να αποδείξουν την δυνατότητα καταβολής της ίδιας τους συμμετοχής και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση, από Εθνικό ή Κοινοτικό πρόγραμμα, για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης.
Η υποβολή επενδυτικών προτάσεων, από τους ενδιαφερόμενους, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο www.ependyseis.gr, όπου υπάρχει και σχετικό πληροφοριακό υλικό, με ημερομηνία έναρξης στις 02/09/2019 ώρα 12:00 και ημερομηνία λήξης στις 15/11/2019 ώρα 14:00. Πλήρης φάκελος δικαιολογητικών επενδυτικού σχεδίου, υποβάλλονται απευθείας στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ., εντός 5 ημερών από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή (CD/DVD ROM σε περιβάλλον WINDOWS, τα κείμενα σε MS WORD και οι πίνακες σε MS EXCEL).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του φακέλου υποβολής, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 12 των αντίστοιχων προσκλήσεων.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΥΔΑΚΗ