Ρέθυμνο : Ολοκληρώθηκε η θητεία του Σεβ.Μητροπολίτου κ.Ευγενίου στην Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Με την τελευταία συνεδρίαση της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από 29ης έως 31ης Αυγούστου και την Εορτή της Ινδίκτου, κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκε η ετήσια θητεία του Σεβ. Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Ευγενίου σε Αυτήν, η οποία, κατόπιν προσκλήσεως της Α.Θ.Π., του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του έτους 2018.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης απέστειλε στον Επίσκοπό μας κ. Ευγένιο Σεπτό Ευχαριστήριο Γράμμα για τη συμμετοχή του στη σύνθεση και τις εργασίες της Αγίας και Ιεράς Συνόδου κατά τη Συνοδική Περίοδο Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2019, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, υπέρτιμε και έξαρχε Άνω Κρήτης και Πελάγους Κρητικού, εν Αγίω Πνεύματι αγαπητέ αδελφέ και συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος κύριε Ευγένιε, χάρις είη τη υμετέρα Ιερότητι και ειρήνη παρά Θεού.

Επιστάντος του χρόνου της ανασυγκροτήσεως της περί ημάς Αγίας και Ιεράς Συνόδου, κατά τα εν καιρώ αποφασισθέντα και την κρατήσασαν εν τοις Πατριαρχείοις και λυσιτελή αποδειχθείσαν παράδοσιν και τάξιν, γνωρίζομεν τη υμετέρα αγαπητή Ιερότητι ότι περιλαμβάνεται και αύτη εν τη σειρά των αποχωρούντων μελών αυτής, εφ’ ω και προαγόμεθα όπως εκφράσωμεν προς αυτήν τας ευχαριστίας, την ευαρέσκειαν και τον έπαινον της Εκκλησίας και ημών διά την μετά ζήλου συνεργασίαν αυτής άχρι τούδε εν τη Αγία και Ιερά Συνόδω, ουδαμώς αμφιβάλλοντες ότι η υμετέρα Ιερότης και κατά τον χρόνον της εκτός της Ιεράς Συνόδου παραμονής αυτής μετά της αυτής πρόφρονος διαθέσεως ευαρεστηθήσεται ίνα παρέχη εν πάση ανάγκη την αρχιερατικήν αυτής συμβολήν υπέρ των της Εκκλησίας πραγμάτων.
Επευχόμεθα δε τη υμετέρα Ιερότητι υγιείαν σταθεράν και πάσαν χάριν και ευλογίαν από Θεού εν τη συνεχίσει της ιεράς διακονίας αυτής και αιτούμεθα παρ’ Αυτού τα έτη αυτής ότι πλείστα και δαψιλώς ευλογημένα.

,βιθ΄ Αυγούστου λα΄

+ Ο Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
αγαπητός εν Χριστώ αδελφός

Από την Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

Τα σχόλια είναι κλειστά.