Σε 522 εκλογικά τμήματα η ψηφοφορία στον Δήμο Ηρακλείου

Με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εσωτερικών με θέμα «Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές, δημοτικές και κοινοτικές εκλογές θα διεξαχθούν την 26η Μαΐου 2019 (Α΄ Κυριακή), ενώ τυχόν επαναληπτικές περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν την 2α Ιουνίου 2019 (Β΄ Κυριακή).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Ηρακλείου με 522 Εκλογικά Τμήματα στο σύνολο του ενημερώνει τους Δημότες ότι θα πρέπει να μάθουν έγκαιρα για το εκλογικό τους Τμήμα στην ιστοσελίδα : https://www.heraklion.gr/municipality/elections  (Μάθε που ψηφίζεις).

Να σημειωθεί, τέλος ότι στο Ηράκλειο ψηφίζουν 236 κοινοτικοί εκλογείς και 902 ετεροδημότες

Δείτε τον σχετικό πίνακα για τους ετεροδημότες
Δείτε τον σχετικό πίνακα για τους κοινοτικούς εκλογείς

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι : Σύμφωνα µε την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 118 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, οι ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες μπορεί να διεξάγονται στα ίδια εκλογικά τμήματα, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων. Η ψηφοφορία διενεργείται σε διαφορετικές κάλπες.

Α. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Οι εκλογές θα διενεργηθούν µε τους βασικούς και ειδικούς εκλογικούς καταλόγους της Α΄ αναθεώρησης (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου), στην οποία περιλαμβάνονται οι μεταβολές (νέοι εκλογείς, μεταδημοτεύσεις, ετεροδημότες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) που έχουν συντελεστεί μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

1. Νέοι εκλογείς

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 και της παρ.1 του άρθρου 10 του π.δ/τος
26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή οι γεννηθέντες το 2002 αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν, και συνεπώς περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα στις καταστάσεις που συντάχθηκαν από τους δήμους, το χρονικό διάστημα από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου. Για τους εκλογείς αυτούς, η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσοι γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο.

2. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

3. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται οι πολίτες των λοιπών 27 κρατών µελών, εφόσον διαμένουν στη χώρα µας και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήμο, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις δημοτικές, κοινοτικές και περιφερειακές εκλογές ή/και εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2019. Στους καταλόγους των πολιτών της Ένωσης περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που συντελέστηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

Β. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΕΤΕΡΟ∆ΗΜΟΤΩΝ

Αναφορικά µε τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών στις εκλογές της 26ης Μαΐου/2ας Ιουνίου 2019, υπογραµµίζεται ότι οι εκλογείς που είναι γραµµένοι στους καταλόγους ετεροδημοτών: Στις αυτοδιοίκητές εκλογές (Α΄ και Β΄ Κυριακή), ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και µόνο στην περιφέρεια του δήμου που είναι δημότες, δηλαδή στο δήμο της βασικής εγγραφής τους. Στον εκλογικό κατάλογο της βασικής εγγραφής τους θα υπάρχει η ένδειξη «Ε» (ετεροδημότης).

Στις εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα αποκλειστικά και µόνο στον τόπο διαμονής.

Υπενθυμίζεται: στις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα σε εκλογικό τμήμα του δήμου διαμονής τους, χωρίς την προϋπόθεση της συγκέντρωσης των 40 εκλογέων από την ίδια βασική εκλογική περιφέρεια σε επίπεδο εφετειακής περιφέρειας, όπως ισχύει κατά τις βουλευτικές εκλογές.

Εφίσταται η προσοχή: εφόσον στο βασικό κατάλογο υπάρχει δίπλα στο όνομα του εκλογέα η ένδειξη «Ε» (ετεροδημότης), σε καμία περίπτωση να µην επιτραπεί να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα του δήμου εγγραφής για τις Ευρωεκλογές.

Επισημαίνεται τέλος, ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδημοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε µόνο µε την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης διαγραφής.

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

1. Σύσταση εκλογικών τμημάτων

Τα περί εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των δημοτικών, κοινοτικών και περιφερειακών εκλογών, ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του π.δ/τος 26/2012, σε συνδυασμό µε τις διατάξεις του άρθρου 114 του ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

Η διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019 ρυθμίζεται µε την µε αριθµ. 29745/18.04.2019 (Β΄1366) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Βάσει αυτής:

α. Η αρίθμηση των εκλογικών τμημάτων είναι συνεχής, ξεκινώντας από τον αριθμό «1».
β. Για αριθμό εγγεγραµµένων άνω των τριακοσίων (300), συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων, διακριτά σε Α και Β. Η αρίθµηση κάθε ζεύγους είναι κοινή, πχ «25Α» και «25Β».
γ. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα µε τη διάκριση «Α».
δ. Η ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα µε τη διάκριση «Β».

ε. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε τα ανωτέρω «Α» και «Β» εκλογικά τμήματα να στεγάζονται στο ίδιο εκλογικό κατάστημά και σε συνεχόμενες αίθουσες που θα βρίσκονται στον ίδιο όροφο, ώστε να προκύπτει και χωροταξικά η αλληλουχία τους.

στ. Σε κάθε τμήμα που αποτελεί μέρος του ίδιου ζεύγους χορηγείται από ένα αντίγραφο του ίδιου εκλογικού καταλόγου. Στα τμήματα µε τη διάκριση «Β» δεν θα χορηγηθεί ειδικός κατάλογος ετεροδημοτών.

Εξαίρεση σύστασης ζεύγους εκλογικών τμημάτων αποτελούν οι κάτωθι περιπτώσεις:

Εφόσον ο αριθμός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τριακόσιους (300), οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τμήμα, δηλαδή χωρίς να υφίσταται η διάκριση ζεύγους, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

Στους δήμους που δεν αναδεικνύονται συμβούλια ή πρόεδροι κοινότητας και υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εγγεγραµµένων στον εκλογικό κατάλογο δεν υπερβαίνει τους τετρακόσιους ογδόντα (480), οι εκλογές για την ανάδειξη των µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, θα διεξαχθούν σε ενιαίο εκλογικό τμήμα, δηλαδή χωρίς τη διάκριση ζεύγους, µε τις ίδιες εφορευτικές επιτροπές, τους ίδιους αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, καθώς και τους ίδιους εφόρους αντιπροσώπων.

3. Ειδικότερα θέματα καθορισμού εκλογικών τμημάτων

Ως προς τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

α) Σε κάθε «Α» και «Β» τμήμα θα ενταχθούν μέχρι πεντακόσιοι σαράντα (540). Συγκεκριμένα: Στον αριθμό των πεντακοσίων σαράντα (540), περιλαμβάνονται οι εγγεγραµµένοι στο βασικό εκλογικό κατάλογο.

Οι ετεροδημότες, οι κοινοτικοί εκλογείς και οι εκλογείς του άρθρου 27 του π.δ/τος 26/2012 (στρατιωτικοί κλπ.), θα προστεθούν πέραν του αριθμού των πεντακοσίων σαράντα (540). Για τις ανωτέρω κατηγορίες εκλογέων θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τη συµµετρική κατανομή τους ανά εκλογικό τμήμα του δήμου.

γ) Σε όλα τα εκλογικά τμήματα µε τη διάκριση «Β», δηλαδή στα τμήματα που θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές και τις εκλογές για τα συμβούλια ή προέδρους
κοινότητας, στον εκλογικό κατάλογο δεν θα συμπεριληφθούν οι ετεροδημότες εκλογείς. Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 53 της εκλογικής νομοθεσίας καθώς και των άρθρων τέταρτου παρ. 7 και δέκατου παρ. 1 του Ν. 2196/1994, οι εκλογείς του άρθρου 27 της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (στρατιωτικοί κ.λπ.), οι ετεροδημότες και οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ψηφίζουν, όπως ήδη προαναφέρθηκε, μαζί µε τους υπόλοιπους εκλογείς, στα ίδια εκλογικά τμήματα, µη επιτρεπόμενης της σύστασης ξεχωριστών για αυτούς εκλογικών τμημάτων.