Όλα τα Νέα

Σήμερα τα αποτελέσματα στα βασικά μαθήματα των πανελλαδικών

το επόμενο βήμα για τους υποψήφιους είναι ο υπολογισμός των μορίων

175

Σήμερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των βασικών μαθημάτων (γενικής Παιδείας και προσανατολισμού) των πανελλαδικών εξετάσεων και το επόμενο βήμα για τους υποψήφιους είναι ο υπολογισμός των μορίων, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των επιλογών τους στο μηχανογραφικό δελτίο, έως τις 14 Ιουλίου, το αργότερο.

Για τον υπολογισμό των μορίων, σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2647 τεύχος Β’/9.12.2015), αρχικά δεν προσμετρώνται οι «ενδοσχολικοί» βαθμοί, παρά μόνο οι βαθμοί των Πανελλαδικών.

Το υπουργείο Παιδείας, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, σε μια προσπάθεια διευκόλυνσης των υποψηφίων για τη λύση του γρίφου της εύρεσης του σωστού συνόλου των μορίων τους, θα παρέχει από αύριο μία πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν οι υποψήφιοι, συμπληρώνοντας τους βαθμούς τους, να βλέπουν το σύνολο των μορίων τους.

Όσοι ωστόσο, θέλουν να βρουν με τον παραδοσιακό τρόπο, η διαδικασία έχει ως εξής: Αρχικά, το άθροισμα των γραπτών βαθμών (σε εικοσαìβαθμη κλιìμακα με προσέγγιση δεκάτου) των τεσσαìρων πανελλαδικά εξεταζομεìνων μαθημαìτων, τα οποιìα προβλεìπονται στην Ομαìδα Προσανατολισμού οìπου ανηìκει ο υποψηìφιος για το συγκεκριμεìνο Επιστημονικό Πεδιìο πολλαπλασιαìζεται επί δυìο (2).

Στη συνεìχεια, στο γινοìμενο αυτό προστιìθενται τα γινοìμενα των γραπτωìν βαθμωìν των δυìο μαθημαìτων με τους αντιìστοιχους συντελεστεìς βαρυìτητας, τα οποιìα προβλεìπονται στην Ομαìδα Προσανατολισμού οìπου ανηìκει ο υποψηìφιος για το συγκεκριμεìνο Επιστημονικό Πεδιìο. Το τελικό αìθροισμα πολλαπλασιαìζεται με το εκατό (100).

Για σχολεìς ή τμηìματα για τα οποιìα απαιτειìται εξεìταση ειδικού μαθηìματος ή πρακτικωìν δοκιμασιωìν ο υπολογισμοìς του συνολικού αριθμού μοριìων καìθε υποψηφιìου γιìνεται ως εξηìς:

Στο συìνολο μοριìων προστιìθενται τα μοìρια που προκυìπτουν από τον πολλαπλασιασμό με το εκατό (100) του γινομεìνου του βαθμού του υποψηφιìου στο απαιτουìμενο ειδικό μαìθημα ή στις πρακτικεìς δοκιμασιìες με τον αντιìστοιχο συντελεστή κατά περιìπτωση (επί 1 ή επί 2).

Σε περιìπτωση που ο υποψηìφιος εξεταστεί πανελλαδικά και σε πεìμπτο μαìθημα, προκειμεìνου να εìχει προìσβαση σε δευìτερο Επιστημονικό Πεδιìο, τοìτε ο υπολογισμοìς των μοριìων του για καìθε εìνα από τα δυìο Επιστημονικά Πεδιìα που εìχει δικαιìωμα να δηλωìσει προτιìμηση, γιìνεται με βαìση τα αντιìστοιχα τεìσσερα πανελλαδικά εξεταζοìμενα μαθηìματα.

Κάνοντας μία σύνθεση των παραπάνω, ο αλγόριθμος, με βάση τον οποίο θα μπορούν οι υποψήφιοι να υπολογίσουν τα μόριά τους είναι ο εξής:

Μ = [((α+β+γ+δ) • 2) + ((α • 1,3) + (β • 0,7))] • 100

Για παράδειγμα, εάν ένας υποψήφιος της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών έχει δώσει για τις σχολές του 2ου επιστημονικού πεδίου Μαθηματικά (α), Φυσική (β), Χημεία (γ) και Νεοελληνική Γλώσσα (δ), θα υπολογίσει το άθροισμα των βαθμών του και θα το πολλαπλασιάσει επί δύο.

Στη συνέχεια, θα πολλαπλασιάσει τη βαθμολογία των Μαθηματικών με τον συντελεστή βαρύτητας 1,3 και τη βαθμολογία της Φυσικής με τον συντελεστή βαρύτητας 0,3.

Τα δύο αυτά γινόμενα θα τα προσθέσει και το άθροισμά τους, θα το προσθέσει με το πρώτο γινόμενο. Το συνολικό άθροισμα που θα βγει, πολλαπλασιάζεται επί 100, για τον τελικό αριθμό μορίων.

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να έχει επιλογή και στο 3ο επιστημονικό πεδίο των επιστημών Υγείας, έχει δώσει και πέμπτο μάθημα, τη Βιολογία (ε). Σε αυτή την περίπτωση, τα μόριά του για τις σχολές του 3ου πεδίου θα υπολογιστούν υπολογίζοντας τις βαθμολογίες Βιολογίας (ε), Φυσικής (β), Χημείας (γ) και Νεοελληνικής Γλώσσας (δ), αφήνοντας εκτός τα Μαθηματικά και με συντελεστή βαρύτητας 1,3 στη Βιολογία και 0,7 στη Φυσική.

Όσον αφορά τους συντελεστές βαρύτητας, η μόνη εξαίρεση αφορά στο 3ο επιστημονικό πεδίο, Επιστημών Υγείας και Ζωής, όπου οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι 0,9 και 0,4, από τις ομάδες προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.

Αναλυτικά, τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας, που προβλέπονται στις Ομάδες Προσανατολισμού για κάθε Επιστημονικό Πεδίο, έχουν ως εξής:

 

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημώνα) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωήςα) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

 

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσηςα) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Μαθηματικά Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

 

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημώνα) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωήςα) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσηςα) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωήςα) Βιολογία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα εννιά (0,9)

 

β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή μηδέν κόμμα τέσσερα (0,4)

 

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσηςα) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Ιστορία Γενικής Παιδείας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

 

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικήςα) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)

 

β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Μόνη εξαίρεση, για το 3ο επιστημονικό πεδίο, Επιστημών Υγείας και Ζωής, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι 0,9 (για τη Βιολογία γενικής Παιδείας) και 0,4 (για τη Νεοελληνική Γλώσσα), αντί 1,3 και 0,7, που είναι στα άλλα πεδία.

 

Οι συντελεστεìς του ειδικού μαθηìματος ή των πρακτικωìν δοκιμασιωìν κατά περιìπτωση ειìναι:

 

1. Δυìο (2) για τα Τμηìματα για τα οποιìα απαιτειìται εξεìταση στα ειδικά μαθηìματα:

«Ελευìθερο Σχεìδιο» και «Γραμμικό Σχεìδιο»

«Αρμονιìα» και «Εìλεγχος Μουσικωìν Ακουστικωìν Ικανοτηìτων».

 

2. Δυìο (2) για τα τμηìματα:

Ξεìνων Γλωσσωìν και Φιλολογιωìν,

Ξεìνων Γλωσσωìν Μεταìφρασης και Διερμηνειìας του

Ιονιìου Πανεπιστημιìου Επιστηìμης Φυσικηìς Αγωγηìς και Αθλητισμουì.

 

3. Εìνα (1) για το τμηìμα Πλαστικωìν Τεχνωìν και Επιστημωìν της Τεìχνης Παν. Ιωαννιìνων για το οποιìο απαιτειìται εξεìταση στο ειδικό μαìθημα «Ελευìθερο Σχεìδιο» και για οìλες τις λοιπεìς σχολεìς και τμηìματα για τα οποιìα απαιτειìται εξεìταση σε ειδικό μαìθημα ξεìνης γλωìσσας, με την επιφυìλαξη των περιπτωìσεων 1 και 2.

ΑΠΕ – ΜΠΕ