Όλα τα Νέα

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Πέμπτη 4 Ιουλίου

124

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης την Πέμπτη 04 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη.

1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.1 Τέταρτη (4η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης έτους 2019 της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρύσα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1α) «Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/27-8-2018) και ισχύει», για το έργο: «Αξιοποίηση Ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: Εγκατάσταση Επεξεργασία Νερού και β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Κρήτης για τις έννομες ενέργειες, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 138526/11-06-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
– (εισηγήτρια η κα. κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ).

3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

3.1 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Regional and local
expertise, exchange and engagement for enhanced social cohesion in Europe”- Περιφερειακή και Τοπική Γνώση, ανταλλαγή και συνεργασία για την ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής στην Ευρώπη-Includ-EU”, του προγράμματος πλαισίου AMIF-IncludeEU, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

3.2 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Regional Policy Actions for Circular Economy-Περιφερειακές Δράσεις Πολιτικής για την Κυκλική Οικονομία-REPLACE”, του προγράμματος πλαισίου Interreg Europe, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.
3.3 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Capilasing good coastal practices and improving policies to prevent marine litter-Κεφαλαιοποιώντας καλές παράκτιες πρακτικές και βελτιώνοντας πολιτικές για τον μετριασμό των απορριμμάτων στη θάλασσα- CAPonLITTER”, του προγράμματος πλαισίου Interreg Europe, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.
3.4 Αποδοχή υλοποίησης του νέου Ευρωπαϊκού Έργου “Στοχευμένη Ανάλυση (ESPON – Targeted Analyses) και τίτλο της εγκεκριμένης πρότασης: «European Research for Maritime Eco(nomic) clusters governance Strategy – Ευρωπαϊκή Έρευνα για Clusters Θαλάσσιας/Ναυτιλιακής Διακυβέρνησης – ERMES», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας ESPON 2020, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.

3.5 Τροποποίηση της υπ αρ 25/2019 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περί Έγκρισης Συμμετοχής και δαπανών συνδρομής σε ευρωπαϊκά δίκτυα στα πλαίσια της Εξωστρέφειας της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.
3.6 Έγκριση ανοίγματος νέων λογαριασμών τραπέζης για τη διαχείριση ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση.
– (εισηγητής ο κ Αλεξάκης Γιώργος εντεταλμένος ΠΣ σε ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα).

4. Ενημέρωση των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» και του Δήμου Αμαρίου, για την υλοποίηση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ του πρώην ΣΤΑΘΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ως Πρότυπο Μεσογειακό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της αιγοπροβατοτροφίας σε ξηροθερμικές περιοχές».
– (εισηγητής ο κ. Στεφανάκης Αλέξανδρος Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ).