Τροπολογίες για τη μητρότητα και τον τοκετό κατέθεσε το ΚΚΕ

Από το 2012 μέχρι και σήμερα, με βάση τα προβλεπόμενα από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), το επίδομα τοκετού έχει περικοπεί και χορηγείται αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου, ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη, δηλαδή μόνο στις περιπτώσεις τοκετού στο σπίτι.

Σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ. 1, του ισχύοντος Κανονισμού, «στις δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ παρέχεται μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παροχών υγείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς», ενώ «σε περίπτωση τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου, ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη, καταβάλλεται, αντί μαιευτικής περίθαλψης, εφάπαξ χρηματική αποζημίωση ύψους 900 €, 1.200 € για δίδυμη κύηση και 1.600 € για τρίδυμη κύηση».

Το επίδομα τοκετού δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια παροχή που αντικαθιστά τις υπηρεσίες μαιευτικής περίθαλψης, για τις γυναίκες που γεννούν εκτός μαιευτηρίων, αλλά να παρέχεται σε όλες ανεξαιρέτως τις νέες μητέρες, ως μια πρώτη, ελάχιστη οικονομική στήριξη των ζευγαριών για την κάλυψη μέρους των αναγκών που συνεπάγεται η έλευση ενός νέου μέλους στην οικογένεια.

Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται η θεσμοθέτηση της χορήγησης επιδόματος τοκετού σε όλες τις   γυναίκες που γεννούν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ύψους 1.000 ευρώ, 2.000 και 3.000 ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση αντίστοιχα. Η σχετική δαπάνη βαραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στον Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

 

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

 

Άρθρο

Χορηγείται επίδομα τοκετού σε όλες τις γυναίκες που γεννούν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ύψους 1.000 ευρώ, 2.000 και 3.000 ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση αντίστοιχα. Η σχετική δαπάνη βαραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδομάδων. Κάθε αντίθετη διάταξη τυπικού ή ουσιαστικού νόμου καταργείται.

Στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στον Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

 

Θέμα: Κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας (κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση  της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή για τον ως άνω λόγο

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι εργαζόμενες που ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ δικαιούνται άδεια κυοφορίας και άδεια λοχείας συνολικής διάρκειας 119 ημερών, 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό, καθώς και τα αντίστοιχα επιδόματα, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2874/2000 που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 286/29-12-2000 τεύχος Α’). Ωστόσο, υπάρχει η προϋπόθεση να έχουν πραγματοποιήσει 200 (διακόσιες) ημέρες ασφάλισης τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού.  Η συγκεκριμένη προϋπόθεση προβλέπεται στο άρθρο 39 εδ. 4 του Α.Ν. 1846/1951.

Στις συνθήκες των υψηλών ποσοστών ανεργίας και της επέκτασης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, της προσωρινής εργασίας, της εποχικής δουλειάς, η προϋπόθεση αυτή στερεί από μέλλουσες και νέες μητέρες την απαραίτητη αυτή άδεια. Για το λόγο αυτό προτείνεται η χορήγηση της άδειας και των αντίστοιχων επιδομάτων να αποσυνδεθεί από τις ημέρες ασφάλισης των εργαζόμενων γυναικών.

Προτείνεται ακόμα η κατάργηση της προϋπόθεσης που θέτει η με αριθμ. 33891/606/08 Υ.Α. (Κεφ. Β) για τη χορήγηση της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ, η εργαζόμενη να «έχει λάβει επίδομα μητρότητας» από τον ασφαλιστικό φορέα. Με βάση την προϋπόθεση αυτή, οι εργαζόμενες που δεν πληρούν την προϋπόθεση των 200 ενσήμων για να λάβουν άδεια μητρότητας από τον ΕΦΚΑ αποκλείονται και από την εξάμηνη παροχή του ΟΑΕΔ.

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στον Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».

 

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

 

Άρθρο

  1. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο, ήτοι το τέταρτο, του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/51 “Δια την παροχήν των ανωτέρω επιδομάτων δέον όπως η ησφαλισμένη επραγματοποίησε 200 τουλάχιστον ημέρας εργασίας κατά τα δύο τελευταία έτη τα προηγούμενα της πιθανής ημέρας τοκετού.”

 

  1. Το σημείο β της παρ.1 του κεφ. Β. της ΥΑ 33891/606/7-5-2008, με βάση το οποίο ο ΟΑΕΔ καταβάλλει ειδική παροχή στην εργαζόμενη μητέρα, εφόσον «έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» καταργείται.

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

 

Θέμα: Υπόγειοι χώροι στάθμευσης δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Με το εδ. α΄ της παρ. 13 του αρ. 10 του Ν. 2947/2001 καθορίζονται θέσεις κατασκευής υπόγειων χώρων στάθμευσης δημόσιας χρήσης στα μητροπολιτικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης και των απαιτούμενων για την εξυπηρέτησή τους υπέργειων εγκαταστάσεων.

Ενόψει του ότι η συγκεκριμένη διάταξη θεσπίστηκε για τις ανάγκες τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, δηλαδή ήταν περιορισμένης χρονικής ισχύος (και άλλωστε ο λόγος για τον οποίο θεσπίστηκε έχει εκλείψει προ πολλού), πρέπει πλέον να καταργηθεί. Με την κατάργηση της ως άνω διάταξης, καθίσταται άνευ αντικειμένου και η διάταξη του εδ. β’ της παρ. 13 και πρέπει συνεπώς και αυτή να καταργηθεί.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή της ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»

Προστίθεται άρθρο ως εξής:

Άρθρο

Καταργείται αναδρομικά από την 1-9-2004 η παράγραφος 13 του άρθρου 10 του Ν. 2947/2001. Οι υπάρχουσες παράγραφοι 14 και 15 αναριθμούνται πλέον ως 13 και 14

Τα σχόλια είναι κλειστά.