Όλα τα Νέα

Βεβαίωση και είσπραξη οφειλόμενων τελών τήρησης μερίδας γέμη του ΔΟΥ

225

Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, με την ιδιότητα της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού Εμπορικού Μητρώου) στην Π.Ε. Ρεθύμνης, ανακοινώνει στις Ρεθεμνιώτικες επιχειρήσεις, όλων των νομικών μορφών (ατομικές – εταιρείες), τα εξής:

1.- Με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. αριθ. 79752/30.12.2014, (ΦΕΚ 3623/Β/31.12.2014), καθορίσθηκαν τα ετήσια, ενιαία, ειδικά τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., από το έτος 2015 και εφεξής, κατά νομική μορφή υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
2.- Τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ., για τις πιο συνηθισμένες μορφές επιχειρήσεων, έχουν ως εξής: α) ατομικές επιχειρήσεις, 30,00 €, β) προσωπικές εταιρείες, 80,00 €, γ) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες, 100,00 €, δ) εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 150,00 €, στ) ανώνυμες εταιρείες, 320,00 €.
3.- Οι επιχειρήσεις που ΔΕΝ έχουν καταβάλει τα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να τα καταβάλουν, χωρίς προσαυξήσεις, το αργότερο μέχρι 31 Αυγούστου 2018.
4.- Από την ημερομηνία αυτή και εξής, τα τέλη θα βεβαιωθούν και θα εισπραχθούν μέσω της Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
5.- Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται μέσω των υποκαταστημάτων των συνεργαζόμενων Τραπεζών, ύστερα από την έκδοση σχετικής εντολής πληρωμής, η οποία εκδίδεται από την εφαρμογή https://services.businessportal.gr/
6.- Το Επιμελητήριο Ρεθύμνης, καλεί τις Ρεθεμνιώτικες επιχειρήσεις να καταβάλουν, χωρίς
προσαυξήσεις, μέχρι 31 Αυγούστου 2018, τα τυχόν οφειλόμενα ετήσια τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου να αποφύγουν τις συνέπειες της βεβαίωσης και είσπραξης τους από τη Δ.Ο.Υ.